تبیین مفاهیم گره، میدان و فلکه

تبیین مفاهیم گره، میدان و فلکه

در زندگی حرفه ای بارها از واژه “گره” استفاده می شود و با دادن پسوندی ترافیکی به آن ذهن انسان متوجه نقاطی در شهر می گردد که باعث راه بندان و عدم حرکت روان خودروها می شود. هر چند توجه به این موضوع مهم و ضروری است ولی باید گفت که در شهرسازی (گرایش طراحی شهری)

متن کامل…

ارزیابی کاربری های مختلف در طرح های شهری

ارزیابی کاربری های مختلف در طرح های شهری

ارزیابی کاربری‎های مختلف شهری اساساً به منظور اطمینان خاطر از استقرار منطقی آنها و رعایت تناسبات لازم به دو روش کمّی و کیفی صورت می پذیرد. در ارزیابی کمّی براساس مقایسه سرانه‎های موجود کاربری‎ها با استانداردهای مربوط یا از طریق بررسی نیازهای فعلی و آتی منطقه مورد مطالعه صورت می‎گیرد. اما در ارزیابی کیفی ویژگی‎های کیفی تعیین شده

متن کامل…

عوامل کیفی محصوریت فضای شهری

عوامل کیفی محصوریت فضای شهری

از آن جا که محصوریت فضای شهری اهمیت ویژه ای دارد و یکی از خصوصیات فضای شهری مطلوب محصوریت آن است، در این نگاشته به بررسی عوامل کیفی محصوریت فضای شهری پرداخته می شود. کیفیت محصوریت فضائی توسط هفت عامل پیوسته تعیین می شود که به شرح زیر می باشند: ابعاد و اندازه هرچه فضای

متن کامل…

بررسی عوامل موثر بر ادراک محیط شهری

بررسی عوامل موثر بر ادراک محیط شهری

به طور کلی می توان محیط شهر را مجموعه ای به هم پیوسته از مکان ها در نظر گرفت که با شبکه ای از راه ها و انواع مختلف حرکت به هم مربوط می شود. از این نظر ادراک سیمای شهر به طور عمده در فضاها و معابر شهری تحقق پیدا می کند. در شهرهای

متن کامل…

جایگاه حمل و نقل شهری در توسعه پایدار

جایگاه حمل و نقل شهری در توسعه پایدار

از جمله عوامل اساسی در ایجاد تحولات اقتصادی یک کشور پیشرفتهایی است که در سیستم حمل و نقل آن صورت می‌گیرد. بخش حمل و نقل نه تنها فرآیند توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه خود نیز در جریان توسعه اقتصادی دچار تغییر و تحولات کمی و کیفی می‌شود. اثرات عمیق حمل و نقل

متن کامل…

نظریات مفهوم گرای اندازه بهینه شهر

نظریات مفهوم گرای اندازه بهینه شهر

در دنیای امروز شهرها روز بروز در حال رشد و توسعه هستند و همین امر موجبات نگرانی های بسیاری را در رابطه با گسترش بی رویه فیزیکی شهرها پدید آورده است. در واقع این روند از آغاز دوره انقلاب صنعتی و از دل مهاجرت های وسیع به سوی شهرها آغاز گشت. در همین راستا عده

متن کامل…

ارتقای کیفیت پیاده رو بر مبنای الگوی رفتاری عابران

ارتقای کیفیت پیاده رو بر مبنای الگوی رفتاری عابران

یکی از مهم ترین جنبه های حضور انسانی در فضاهای شهری که سبب سرزندگی وپویایی این فضاها ونیز افزایش نقش اجتماعی آنها می شود، حرکت پیاده است. درپیاده روها فعالیت های اجتماعی، تعامل، استراحت افراد و موقعیت تفریح فراهم می شود. زندگی شهری متنوع و غنی مستلزم وجود فضاهای عمومی شهری است. نواحی پیاده، فضای

متن کامل…

منطقه گرایی در معماری و شهرسازی

منطقه گرایی در معماری و شهرسازی

منطقه گرایی ،یکی از رویکردهای معماری است که در تعامل با فرهنگ و بستر فرهنگی قرارداشته و بر لزوم توجه به ویژگیهای فرهنگی، جغرافیایی، اقلیمی به منطقه خاص تأکید می کند.این خصوصیات در نهایت ،به معماری “حال وهوا” بخشیده وحس مکان را در مواجه با فضاها تقویت می کنند. جنبش زیست منطقه گرایی درمعماری، تحت

متن کامل…