بررسی ابعاد معماری و شهرسازی ایرانی

بررسی ابعاد معماری و شهرسازی ایرانی

معماری ایران در ترکیب فضا پیچیده عمل می کند اما حاصل این پیچیدگی درک ساده تر فضا است. انسان برای حضور در فضای نامناسب معماری ناگزیر از صرف انرژی ذهنی زیاد است و در مقابل فضاهای متناسب به راحتی و سهولت درک می شوند آرامشی که در فضاهای معماری ایران احساس می شود مرهون این

متن کامل…

اصل ارتباط در طراحی شهری

اصل ارتباط در طراحی شهری

هدف طراحی شهری در نهایت نظم دهی ترکیب فضایی- کالبدی ساختاری فضایی شهر و فعالیت ها و عناصر ساختاری آن مرکب از دو عنصر توده و فضا آن هم به تدریج و به صورت سه بعدی است. پیداست که نظم دهی عوامل و عناصر کالبدی در طول زمان صورت می گیرد و با نیروهای تصمیم

متن کامل…

مفهوم شناسی فضای عمومی و خصوصی

مفهوم شناسی فضای عمومی و خصوصی

در این زمینه دو تعریف مبتنی بر دو مفهوم فضا را می‌توان دید؛ یک تعریف جنبه مطلق و ساکن را تعریف فضای عمومی عمده می‌کند. بنابراین، فضای عمومی را با فضای باز شهری یکی می‌بیند. اما گرایش دیگر، فضای عمومی را هر جایی می‌بیند که عرصه حیات اجتماعی شهری است و در تقابل با حیات خصوصی

متن کامل…

بررسی مفهوم فضای مثبت و منفی

بررسی مفهوم فضای مثبت و منفی

درکی که از مفاهیم مثبت و منفی در ارتباط با فضا مطرح می‌شود،‌ درک مثبت و منفی از فضاست. در این درک، دو گرایش وجود دارد: در اولی ساختمان‌ها، اشکال مثبتی تلقی می‌شوند که فضاهای بین خود را به صورت منفی تعریف می‌کنند. در دید دوم، فضای بین ساختمان‌ها عناصر مثبت هستند و ساختمان‌ها زمینه

متن کامل…

آشنایی با مفاهیم پایه ادراک کیفیات فضایی

آشنایی با مفاهیم پایه ادراک کیفیات فضایی

به طور معمول ادراک یک پدیده یا بهتر بگوییم کیفیّت های یک پدیده تأثیر روانی عاطفی بر ما می‌گذارد، که به زبان عامیانه می گوییم احساسی را در ما بر می‌انگیزد و یا می گوییم این حس یا آن حس را به ما می‌دهد. به عنوان مثال با ادراک یک پدیده به ما احساس هویّت

متن کامل…

گفتاری پیرامون اصل محرمیت و اشرافیت

گفتاری پیرامون اصل محرمیت و اشرافیت

برای شناخت بهتر مفهوم “محرمیت” آن را در قالب دو عامل مهم و مؤثر بر آن موردبررسی قرار می‌دهیم: سلسله‌مراتب محرمیت (محرم شدن فضا) به معنای سلسله‌مراتب خصوصی شدن فضا از فضای کاملاً عمومی در شهر تا فضای کاملاً خصوصی (خانه) هست. پدیده اشراف که به معنای دید به فضای خصوصی و نیمه‌خصوصی افراد هست.

متن کامل…

بررسی تبعات اجتماعی بلند مرتبه سازی

بررسی تبعات اجتماعی بلند مرتبه سازی

تاکنون تبعات ناهنجار و منفی اجتماعی، فرهنگی، روانی ساختمان های بلندمرتبه از سوی محققان مختلفی مورد بررسی و نقد واقع شده است. از آنجایی که در این میان تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و روانی ناشی از زیست و فعالیت در بلند مرتبه هایی همچون مجموعه های مسکونی حائز اهمیت زیادی می باشد و در محیط سکونت

متن کامل…

گونه شناسی میدان شهری

گونه شناسی میدان شهری

مهم ترین مشخصه میدان، اهمیت نقش پیاده و تجمع های اجتماعی در آن است که با نگاهی گذرا به شهرهای کهن ایران می توان وجود این مشخصه را در میدان های شهری دریافت. در شهرهای تاریخی-قدیمی ایران فضاهای باز وسیعی را به عنوان میدان یاد می کردند که دارای محدوده ای محصور یا کمابیش معین

متن کامل…