پروژه تفکیک زائرسرای بجمهن

کارفرما: شهرداری مشهد
موقعیت: حاشیه بلوار سرخس
مساحت زمین:65000 متر مربع

-سایت مذکور به دنبال تفکیک به قطعاتی به منظور واگذاری به استان های مختلف برای احداث زائرسرای ارزان قیمت بوده است.

54 51
53

52

دیدگاه مسدود است.