مجتمع مسکونی توس 33

مدیریت طرح شهرسازی: مهندسان مشاور شهرسازی شارآباد بوم
موقعیت: مجاورت بلوار کشاورز
درصد اشغال: %64

مجتمع مسکونی توس 33 88 89

دیدگاه مسدود است.