مجتمع مسکونی توس ۳۳

مدیریت طرح شهرسازی: مهندسان مشاور شهرسازی شارآباد بوم
موقعیت: مجاورت بلوار کشاورز
درصد اشغال: %۶۴

مجتمع مسکونی توس ۳۳ 88 89

دیدگاه مسدود است.