امکان سنجی سایت صدا و سیما

کارفرما: شهرداری مشهد (سازمان زمین و مسکن)

موقعیت: مابین بلوار سرافرازان و هاشمیه، در نزدیکی بلوار نماز

مساحت: 530 متر مربع

الگوی پیشنهادی:

الگوی توسعه پیشنهادی قطعه 1:
مسکونی با الگوی مجتمع، تراکم 200 % و
سطح اشغال 50 درصد

الگوی توسعه پیشنهادی قطعه 2:
مسکونی با الگوی آپارتمانی، تراکم 180 % و
سطح اشغال 60 درصد

امکان سنجی سایت صدا و سیما 14

دیدگاه مسدود است.