امکان سنجی سایت صدا و سیما

کارفرما: شهرداری مشهد (سازمان زمین و مسکن)

موقعیت: مابین بلوار سرافرازان و هاشمیه، در نزدیکی بلوار نماز

مساحت: ۵۳۰ متر مربع

الگوی پیشنهادی:

الگوی توسعه پیشنهادی قطعه ۱:
مسکونی با الگوی مجتمع، تراکم ۲۰۰ % و
سطح اشغال ۵۰ درصد

الگوی توسعه پیشنهادی قطعه ۲:
مسکونی با الگوی آپارتمانی، تراکم ۱۸۰ % و
سطح اشغال ۶۰ درصد

امکان سنجی سایت صدا و سیما 14

دیدگاه مسدود است.