امکان سنجی سایت سرافرازان ۴۰

  • کارفرما: شهرداری مشهد (معاونت اقتصادی)
  • موقعیت: در مجاورت بلوار سرافرازان و نماز
  • مساحت: ۱۲۶۲ متر مربع
  • الگوی پیشنهادی:
  • کاربری: مسکونی، تجاری، فرهنگی و آموزشی
  • تراکم: ۴۴۰ %
  • سطح اشغال: ۶۰ درصد

امکان سنجی سایت سرافرازان ۴۰ 4

دیدگاه مسدود است.