امکان سنجی سایت سجادیه

  • کارفرما: شهرداری مشهد (سازمان زمین و مسکن)
  • موقعیت: حاشیه بلوار سجادیه و رحمانیه
  • مساحت: 52791 متر مربع
  • الگوی پیشنهادی:
  • کاربری: مختلط فراغتی-ورزشی
  • تراکم: 138 %
  • سطح اشغال: 40 درصد

امکان سنجی سایت سجادیه 12

دیدگاه مسدود است.