مجتمع چند منظوره 125

مدیریت طرح شهرسازی: مهندسان مشاور شهرسازی شارآباد بوم
مشاور: مهندسان مشاور شهر زیبا
موقعیت: ضلع شمالی خیابان عامل و مجاورت میدان ابوطالب
مساحت زمین: 3120 متر مربع
تراکم: %500
سطح اشغال: %68

مجتمع چند منظوره 125 80 81

دیدگاه مسدود است.