مجتمع چند منظوره ۱۲۵

مدیریت طرح شهرسازی: مهندسان مشاور شهرسازی شارآباد بوم
مشاور: مهندسان مشاور شهر زیبا
موقعیت: ضلع شمالی خیابان عامل و مجاورت میدان ابوطالب
مساحت زمین: ۳۱۲۰ متر مربع
تراکم: %۵۰۰
سطح اشغال: %۶۸

مجتمع چند منظوره ۱۲۵ 80 81

دیدگاه مسدود است.