پروژه امکان سنجی و طراحی خیام ۳۳

کارفرما: شهرداری‌مشهد(معاونت اقتصادی )
موقعیت: نبش خیام ۳۳. سایت شهرداری
مساحت زمین: ۴۰۰۰ متر مربع
الگوی پیشنهادی:
-برج چند منظوره مختلط کاربری تجاری، اقامتی و تفریحی
-جهت گیری شمالی و جنوبی با توجه به تابش و باد
-عقب نشینی جرمی برای جلوگیری از سایه اندازی
-شکست های کالبدی و هماهنگی با خط آسمان پیرامونی
-شکست های حجمی به منظور تعریف فضاهای باز در طبقات
-تعریف میدانچه شهری به صورت فضای شهری چند عملکردی
-تقویت نظام های حرکتی عابرین پیاده
-چرخش های حجمی نسبت به دو گره اصلی اطراف سایت

 

پروژه امکان سنجی و طراحی خیام ۳۳ 38 39. 40

دیدگاه مسدود است.