هایپر مارکت موتور سیکلت

مدیر طرح شهرسازی: مهندسان مشاور شارآباد بوم
مشاور: شرکت مهندسی هشت بهشت ایرانیان
موقعیت: در مجاورت بلوار طبرسی شمالی
مساحت زمین: ۵۱۷۳ متر مربع
تراکم: %۲۶۰
سطح اشغال: %۷۰
کاربری: تجاری و اداری

هایپر مارکت موتور سیکلت 77 78

دیدگاه مسدود است.