پروژه تفکیک سایت زائرسرای ارزان قیمت

کارفرما: شهرداری مشهد
موقعیت: حاشیه بزرگراه بابا نظر، ابتدای بلوار مفتح
مساحت زمین:۱۰۰۰۰ متر مربع

-هدف از طراحی سایت مذکور تفکیک به ۷ قطعه مساوی به منظور تامین زمین مورد نیاز برای احداث زائرسرای ارزان قیمت، به مساحت تقریبی ۱۰۰۰ مترمربع بوده است.

پروژه تفکیک سایت زائرسرای ارزان قیمت 48 49

دیدگاه مسدود است.