پروژه امکان سنجی و طراحی بیمارستان قلب

کارفرما: شهرداری مشهد
موقعیت: محدوده ارتفاعات جنوب، اراضی آبشار ۱
مساحت زمین:۲۶۲۰۰ متر مربع
الگوی پیشنهادی:
-زیربنای کل: ۲۴۴۰۰ متر مربع
-سطح اشغال: ۳۱ درصد
-تراکم ساختمانی: ۹۳ درصد
-تعداد طبقات: ۳ طبقه

پروژه امکان سنجی و طراحی بیمارستان قلب

55 56 57

دیدگاه مسدود است.