پروژه امکان سنجی و طراحی بیمارستان قلب

کارفرما: شهرداری مشهد
موقعیت: محدوده ارتفاعات جنوب، اراضی آبشار 1
مساحت زمین:26200 متر مربع
الگوی پیشنهادی:
-زیربنای کل: 24400 متر مربع
-سطح اشغال: 31 درصد
-تراکم ساختمانی: 93 درصد
-تعداد طبقات: 3 طبقه

پروژه امکان سنجی و طراحی بیمارستان قلب

55 56 57

دیدگاه مسدود است.