پروژه تجاری مسکونی هنرستان

مدیر طرح شهرسازی: مهندسان مشاور شارآباد بوم
مشاور: شرکت مهندسی برج بلند
موقعیت: منطقه 6 شهرداری، خیابان هنرستان و شهید فکوری
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تراکم: %1190
سطح اشغال: %60

پروژه تجاری مسکونی هنرستان 86

دیدگاه مسدود است.