امکان سنجی سایت هاشمیه 18-20

کارفرما: شهرداری مشهد (معاونت اقتصادی)

موقعیت: بین هاشمیه 18 و 20

مساحت: 530 متر مربع

الگوی پیشنهادی:

توسعه عملکردی: به صورت کاربری فرهنگی و هنری

سطح اشغال: 70 درصد

تراکم: 280 %

امکان سنجی سایت هاشمیه 18-20 6

دیدگاه مسدود است.