امکان سنجی سایت فکوری

کارفرما: شهرداری‌مشهد(سازمان‌زمین‌و مسکن )
موقعیت:در مجاورت بلوار شهید کشوری و بلوار فکوری
مساحت: 20857 متر مربع
الگوی پیشنهادی:
-کاربری: مختلط اقامتی-تجاری(با غلبه اقامتی)
– تراکم:%480
– سطح اشغال: 40 درصد

امکان سنجی سایت فکوری 19

دیدگاه مسدود است.