امکان سنجی سایت اقبال

 • کارفرما: شهرداری مشهد (سازمان زمین و مسکن)
 • موقعیت: حاشیه بلوار اقبال لاهوری و در مجاورت بلوار پیروزی
 • مساحت: 5252 متر مربع
 • الگوی پیشنهادی:
  الگوی توسعه پیشنهادی 1:
  مختلط تجاری-مسکونی، تراکم 485 % و سطح اشغال 60 درصد
 • الگوی توسعه پیشنهادی 2:
  مختلط تجاری-اقامتی، تراکم 485 % و سطح اشغال 60 درصد

امکان سنجی سایت اقبال 10

دیدگاه مسدود است.