امکان سنجی سایت اقبال

 • کارفرما: شهرداری مشهد (سازمان زمین و مسکن)
 • موقعیت: حاشیه بلوار اقبال لاهوری و در مجاورت بلوار پیروزی
 • مساحت: ۵۲۵۲ متر مربع
 • الگوی پیشنهادی:
  الگوی توسعه پیشنهادی ۱:
  مختلط تجاری-مسکونی، تراکم ۴۸۵ % و سطح اشغال ۶۰ درصد
 • الگوی توسعه پیشنهادی ۲:
  مختلط تجاری-اقامتی، تراکم ۴۸۵ % و سطح اشغال ۶۰ درصد

امکان سنجی سایت اقبال 10

دیدگاه مسدود است.