امکان سنجی سایت نیروی انتظامی

کارفرما: شهرداری‌مشهد(سازمان‌زمین‌و مسکن )
موقعیت: در محدوده اراضی آبشار 2
الگوی پیشنهادی:
– کاهش سطح اشغال به %40
– افزایش تراکم از %160 به %200
– الگوی حجم گذاری به شکل پیوسته
-الگوی فضای باز به شکل مجموعه ای و پیوسته
-زیر بنای بخش مسکونی به مقدار 11091 متر مربع افزایش یافته است.

امکان سنجی سایت نیروی انتظامی 28

دیدگاه مسدود است.