امکان سنجی سایت نیروی انتظامی

کارفرما: شهرداری‌مشهد(سازمان‌زمین‌و مسکن )
موقعیت: در محدوده اراضی آبشار ۲
الگوی پیشنهادی:
– کاهش سطح اشغال به %۴۰
– افزایش تراکم از %۱۶۰ به %۲۰۰
– الگوی حجم گذاری به شکل پیوسته
-الگوی فضای باز به شکل مجموعه ای و پیوسته
-زیر بنای بخش مسکونی به مقدار ۱۱۰۹۱ متر مربع افزایش یافته است.

امکان سنجی سایت نیروی انتظامی 28

دیدگاه مسدود است.