امکان سنجی سایت درآبد

 • کارفرما: شهرداری مشهد (سازمان زمین و مسکن)
 • موقعیت: در نزدیکی خیابان طبرسی شمالی و بزگراه فجر
 • مساحت: ۵۳۰۰۰ متر مربع
 • الگوی پیشنهادی:
 • الگوی توسعه پیشنهادی ۱:
  مسکونی قطعه بندی ، تراکم ۱۴۰ % و سطح
  اشغال ۶۰ درصد
 • الگوی توسعه پیشنهادی ۲:
  مجموعه مسکونی یکپارچه، تراکم ۱۷۵ % و
  سطح اشغال ۵۰ درصد

امکان سنجی سایت درآبد 17

دیدگاه مسدود است.