امکان سنجی سایت درآبد

 • کارفرما: شهرداری مشهد (سازمان زمین و مسکن)
 • موقعیت: در نزدیکی خیابان طبرسی شمالی و بزگراه فجر
 • مساحت: 53000 متر مربع
 • الگوی پیشنهادی:
 • الگوی توسعه پیشنهادی 1:
  مسکونی قطعه بندی ، تراکم 140 % و سطح
  اشغال 60 درصد
 • الگوی توسعه پیشنهادی 2:
  مجموعه مسکونی یکپارچه، تراکم 175 % و
  سطح اشغال 50 درصد

امکان سنجی سایت درآبد 17

دیدگاه مسدود است.