پروژه امکان سنجی و طراحی بازار هشتم

کارفرما: هیئت مدیره بازار هشتم
موقعیت: حاشیه میدان نواب(پنجراه)
مساحت زمین: ۴۱۰۰۰ متر مربع
الگوی پیشنهادی :
-طراحی عرصه عمومی پیشخوان ورودی بازار
– طراحی سردر به منظور شاخص نمودن مجموعه
– ایجاد سایه بان در طبقه همکف به منظور آسایش اقلیمی
– ایجاد ارتباط و تعامل با صنوف مختلف به منظور ایجاد زمینه مناسب برای واگذاری واحد های تجاری
– استفاده از علایم راهنما، بنرهای تبلیغاتی، غرفه های فروشگاهی در فضاهای داخلی
-تجمیع واحد های تجاری به منظور بازنمودن دید در راهرو های طبقات

پروژه امکان سنجی و طراحی بازار هشتم

31 32 33 34 35

دیدگاه مسدود است.