پروژه امکان سنجی و طراحی پروژه ارغوان

کارفرما: شرکت ساختمانی و تاسیساتی پویا فن
موقعیت: حاشیه خیابان پنجتن، نبش خیابان شهید قربانی
مساحت زمین:7700 متر مربع
الگوی پیشنهادی:
-کاربری: مسکونی- تجاری
-سطح اشغال: 48درصد
-تراکم ساختمانی:
مسکونی: 225 %
تجاری: 5 %
-تعداد طبقات: 5 طبقه

پروژه امکان سنجی و طراحی پروژه ارغوان

59 60 61

دیدگاه مسدود است.