پروژه امکان سنجی و طراحی پروژه ارغوان

کارفرما: شرکت ساختمانی و تاسیساتی پویا فن
موقعیت: حاشیه خیابان پنجتن، نبش خیابان شهید قربانی
مساحت زمین:۷۷۰۰ متر مربع
الگوی پیشنهادی:
-کاربری: مسکونی- تجاری
-سطح اشغال: ۴۸درصد
-تراکم ساختمانی:
مسکونی: ۲۲۵ %
تجاری: ۵ %
-تعداد طبقات: ۵ طبقه

پروژه امکان سنجی و طراحی پروژه ارغوان

59 60 61

دیدگاه مسدود است.