شهر آجیل و خشکبارمشهد

مدیر طرح شهرسازی: مهندسان مشاور شارآباد بوم
مشاور: شرکت برج بلند کشمیر
موقعیت: حوزه شمال شرقی، مناطق ۵ و ۶ شهرداری
مساحت زمین: ۴۸۷۰۰۰ متر مربع
سطح اشغال: %۲۶
کاربری: عرصه و فروش، انبار و تولیدی، رفاهی و خدماتی، فضاهای سبز و باز

شهر آجیل و خشکبارمشهد 67 68 69

دیدگاه مسدود است.