شهر آجیل و خشکبارمشهد

مدیر طرح شهرسازی: مهندسان مشاور شارآباد بوم
مشاور: شرکت برج بلند کشمیر
موقعیت: حوزه شمال شرقی، مناطق 5 و 6 شهرداری
مساحت زمین: 487000 متر مربع
سطح اشغال: %26
کاربری: عرصه و فروش، انبار و تولیدی، رفاهی و خدماتی، فضاهای سبز و باز

شهر آجیل و خشکبارمشهد 67 68 69

دیدگاه مسدود است.