بررسی تبعات اجتماعی بلند مرتبه سازی

بررسی تبعات اجتماعی بلند مرتبه سازی

تاکنون تبعات ناهنجار و منفی اجتماعی، فرهنگی، روانی ساختمان های بلندمرتبه از سوی محققان مختلفی مورد بررسی و نقد واقع شده است. از آنجایی که در این میان تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و روانی ناشی از زیست و فعالیت در بلند مرتبه هایی همچون مجموعه های مسکونی حائز اهمیت زیادی می باشد و در محیط سکونت

متن کامل…