معیارهای عام زیبایی شناسی شهری

معیارهای عام زیبایی شناسی شهری

به طور کلی می توان نیازهای روانی انسان – محیطی مردم را به سه مقوله اصلی یعنی ادراک فضایی ،احساس تعلق واحساس زیبایی تقسیم کرد: ادراک فضایی: شناخت محیط و احساس هویت فضایی احساس تعلق: ایجاد دلبستگی و خاطره نسبت به محیط احساس زیبایی: احساس لذت ذوقی و هماهنگی عاطفی با محیط این سه پدیده

متن کامل…