بررسی معماری تالار كنسرت هوخشوله برلین

بررسی معماری تالار كنسرت هوخشوله برلین

 كیفیت‌ آكوستیك‌ تالار بر هربرنامه‌ای‌ كه‌ در آن‌ اجرا می‌شود تاثیر گذار است‌. با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ هر گونه‌ تغییر و تعدیل‌ اساسی‌ و كلی‌ در آكوستیك‌ تالار پس‌ ازاجرا عملی‌ نیست‌، لذا طراح‌ بایستی‌ درعمل‌، مسئله‌ آكوستیك‌ تالار را در زمان‌ طراحی‌ مد نظر داشته‌ باشد. در طراحی‌ تالار جدای‌ از مسائل‌ آكوستیكی‌

متن کامل…