آستانه تحمل استرس و کنترل خشم

آستانه تحمل استرس و کنترل خشم

یکی از مشکلات عدیده افراد در برخورد با استرس ها بروز اضطراب است. تسلط بر اضطراب به صورت نمایشی یا آگاهانه از سوی منابع اثرگذار است. این عمل تکنیکی نمایشی است به منظور افزایش مهارت های فرد در مواجهه با استرس و موقعیت های پرفشار. بنا بر نظریات رویکرد روان شناسی معنوی بهره گیری از

متن کامل…