هندسه و عملکرد عناصر در معماری مسجد

هندسه و عملکرد عناصر در معماری مسجد

مسجد یک بنای ویژه و مهم است که کارکردهای متعددی را شامل می شود و از نگاه شهرسازانه نیز عنصری مهم و تاثیرگذار بر فضایی شهر است. این کارکردهای فراگیر برای مسجد به عنوان محور فعالیت های اعتقادی و فرهنگی کارکردهای جانبی بسیار دیگری را که به موازات خود مطرح می سازد دلیلی است بر

متن کامل…