نگاه معنا گرای هایدگر به ماهیت نوآوری

نگاه معنا گرای هایدگر به ماهیت نوآوری

پرسش هایدگر از فناوری موقعیت غریبی در دانشگاه های امروزی پیدا کرده است. پس از جنگ جهانی دوم علوم انسانی و اجتماعی به سمت دترمینیسم فناوری سوق داده شدند. اگر فناوری برای مدرن کردن ما مورد ستایش نیست، باید آن را به جهت بحران های فرهنگی که به وجود آورده سرزنش و نقد کرد. خواه

متن کامل…