بررسی مفهوم فضای مثبت و منفی

بررسی مفهوم فضای مثبت و منفی

درکی که از مفاهیم مثبت و منفی در ارتباط با فضا مطرح می‌شود،‌ درک مثبت و منفی از فضاست. در این درک، دو گرایش وجود دارد: در اولی ساختمان‌ها، اشکال مثبتی تلقی می‌شوند که فضاهای بین خود را به صورت منفی تعریف می‌کنند. در دید دوم، فضای بین ساختمان‌ها عناصر مثبت هستند و ساختمان‌ها زمینه

متن کامل…