نظام كنترل و هدایت فضای شهری

نظام كنترل و هدایت فضای شهری

محصول نهایی فرایند طراحی فضای شهری، منحصر به ارائه تعدادی نقشه یا پرسپكتیو نمی‌گردد یا به قول پیترهال تولید ترسیماتی خوب برای چسباندن روی دیوار نیست. آنچه نهایتاً از كل فرایند باید حاصل شود، نظام كنترل و هدایت فضای شهری مورد طراحی می‌باشد. در واقع نقشه‌ها و پرسپكتیوها بیان تصویری نظام كنترل و هدایت هستند

متن کامل…

مفهوم شناسی فضای عمومی و خصوصی

مفهوم شناسی فضای عمومی و خصوصی

در این زمینه دو تعریف مبتنی بر دو مفهوم فضا را می‌توان دید؛ یک تعریف جنبه مطلق و ساکن را تعریف فضای عمومی عمده می‌کند. بنابراین، فضای عمومی را با فضای باز شهری یکی می‌بیند. اما گرایش دیگر، فضای عمومی را هر جایی می‌بیند که عرصه حیات اجتماعی شهری است و در تقابل با حیات خصوصی

متن کامل…

میدان: ظهور فضای عمومی شهری

میدان: ظهور فضای عمومی شهری

سوای نیازهای فردی انسان در زندگی که به حیات این جهانی او بیشتر وابسته‌اند و سوای تمایلات درونی و ذاتی وی به کاوش در کاینات و جستجو در عالم معنی، انسان نیازمند فضایی است که در آن خود را با دیگران ببیند و اجتماعی بودن خویش را بیازماید، به نمایش بگذارد و از آن بهره

متن کامل…

تغییر عملکرد فضای عمومی در شهر معاصر

تغییر عملکرد فضای عمومی در شهر معاصر

به عقیده منتقدین شهر مدرن، فضاهای شهری عملکرد خود را به عنوان مکان هایی برای برقراری روابط اجتماعی از دست داده اند و در حقیقت مفهوم اجتماعی جای خود را به هم زیستی اجباری در شهر داده است. میدان سنتی که امکان شرکت عمومی افراد در تصمیم گیری های جمعی را میسر می ساخت، از

متن کامل…