بررسی مفاهیم امور مالی و اعتبارات شهری

بررسی مفاهیم امور مالی و اعتبارات شهری

یکی از مسائل مهمی که عموم مهندسان معماری، شهرسازی و عمران با آن مواجه هستند شناخت مفاهیم مرتبط با امور مالی شهرداری ها است و از آنجا که بسیاری از طرح ها و پروژه های توسعه شهری در ارتباط مستقیم با این مفاهیم قرار دارند آشنایی نسبی با کلیدواژگان امور مالی (اعتبارات) ضروری به نظر

متن کامل…