ارتقای کیفیت پیاده رو بر مبنای الگوی رفتاری عابران

ارتقای کیفیت پیاده رو بر مبنای الگوی رفتاری عابران

یکی از مهم ترین جنبه های حضور انسانی در فضاهای شهری که سبب سرزندگی وپویایی این فضاها ونیز افزایش نقش اجتماعی آنها می شود، حرکت پیاده است. درپیاده روها فعالیت های اجتماعی، تعامل، استراحت افراد و موقعیت تفریح فراهم می شود. زندگی شهری متنوع و غنی مستلزم وجود فضاهای عمومی شهری است. نواحی پیاده، فضای

متن کامل…