تبدیل مرکز نظامی به مرکز گردشگری – آلمان

تبدیل مرکز نظامی به مرکز گردشگری – آلمان

سایت تسلیحات نظامی «ناتو» در نزدیکی منطقه «کاوالیر» در «نوردرن وست فالن» در کشور آلمان قرار دارد که در سال 1994 تعطیل شده بود. نتیجه این تعطیلی بیکار شدن 196 نفر از شهروندان و بازخرید سربازان و بیکارشدن تعداد بسیار زیادی از شهروندان شهر «تویستدن» بود. اما در سال 1995 این سایت تبدیل به پارک

متن کامل…