بررسی نظریات شکل و فضای شهری

بررسی نظریات شکل و فضای شهری

فضاهای عمومی شهرها، از دیرباز بستر کالبدی حیات مدنی و تعاملات اجتماعی شهروندان بوده اند، بطوری که رابطه میان فضاهای عمومی و اشكال مختلف حیات مدنی، قدمتی به درازای تاریخ شهر دارد. تجربه‏ های تاریخی بیانگر تأثیر فضاهای عمومی در شکل زندگی اجتماعی، توجه و علاقه شهروندان به محیط زندگی و آرامش شهروندان است. در

متن کامل…