نگاهی به مفهوم و تعریف معماری

نگاهی به مفهوم و تعریف معماری

شوپنهاور معتقد است که معماری یک نوع مسامحه میان زیبایی و سودبخشی است. .معماری با ایجادفضاهای گوناگون تاثیرات عاطفی و روحی به ببیننده منتقل می کند. بنابراین فضای معماری بی شناخت پدیده ادراک که کنشی فردی–روانشناختی است ممکن نمی شود. چنان که آفرینش معماری هم معطوف به آگاهی از خصوصیات شخصی و فرهنگ شخصی افراد

متن کامل…