دموکراسی یا حکمروایی بر مبنای عقل جمعی

دموکراسی یا حکمروایی بر مبنای عقل جمعی

دموکراسی یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار که در آن مردم، نه فرد یا گروهی خاص، حکومت می‌کنند. گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد و در جامعه بین‌الملل نیز شاهد چند گانگی دموکراسی هستیم. میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد و بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری

متن کامل…