عضویت، آزمون و پروانه نظام مهندسی ساختمان

عضویت، آزمون و پروانه نظام مهندسی ساختمان

راهنمای عضویت، آزمون و پروانه نظام مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی یکی از دغدغه های اصلی مهندسان معمار و شهرساز پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه پیگیری و دریافت پروانه اشتغال نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک مدرک معتبر شغلی و دستیابی به حق مهر و امضای خدمات مهندسی است که از معبر عضویت،

متن کامل…