بررسی مفهوم و انواع فرم در تعریف فضا

بررسی مفهوم و انواع فرم در تعریف فضا

فرم را می‌توان زبان فضا دانست؛ اهمیت فرم را می‌توان در دوره معاصر جست‌وجو کرد یا به نوعی از زمان جدایی دو هنر نقاشی و مجسمه‌سازی از معماری، معماران برای ایجاد نوعی استقلال به فرم اهمیت دادند. اما این مطلب گویای این نیست که فرم در معماری گذشته دارای اهمیت نبوده در واقع دنیای درونی

متن کامل…