0 امتیاز
سوال شده در نظام مهندسی توسط
باسلام
بنده لیسانس مهندسی تکنولوژی ساختمان دارم.ایا میتونم آزمایشگاه ثبت کنم

1 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده توسط
درودبرشما

بر اساس اصلاحیه دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های خدمات فنی آزمایشگاهی برای ثبت آزمایشگاه نیاز به ثبت شرکت  و کسب رتبه و مدارک لازم و ... دارید. می توانید متن کامل شرایط و ضوابط را در ادامه مطالعه فرمایید:

به استناد مواد 1،2 و 4 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 4 و 21 آئین‌نامه‌های اجرایی آن و ردیف 7-4 بند) د(تبصره 6 قانون بودجه 2836 کل کشور، به‌منظور دستیابی به کیفیت استاندارد خدمات مهندسی ساختمان و بهبود ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی دستورالعمل ذیل جایگزین دستورالعمل شماره 11/211/2101 مورخ 22/8/37 می‌گردد.

مـاده 1 -تعاریـف
2-2-خدمات فنی آزمایشگاهی: به کلیه امور مربوط به آزمایش‌های، بتن و جوش در ساخت‌وساز اطلاق می‌شود.
2-1 -شرکت‌های خدمات فنی آزمایشگاهی: به اشخاص حقوقی که پروانه اشتغال به کار در امور آزمایشگاهی مطابق ضوابط این دستورالعمل از وزارت راه و شهرسازی دریافت کرده باشند، اطلاق می‌شود.

ماده 2 -شرایط احراز، تعیین حدود صلاحیت و پایه شرکت‌های خدمات فنی آزمایشگاهی
1-2-شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و تأسیس آن در روزنامه رسمی آگهی شده باشد.
1-1 -در موضوع شرکت "انجام و ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی و حداقل یکی از زمینه‌های موضوع بند 2-2 منظور شده باشد.
1-8 -شرکت‌های خدمات فنی آزمایشگاهی باید عضو حقوقی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان باشند.
1-4 -مدیرعامل شرکت باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان حداقل در پایه مورد درخواست و دارای مدرک تحصیلی متناسب در یکی از رشته‌های موضوع بند 2-2 باشد.
1-0 -برای هر یک از گرایش‌های مورد درخواست، حداقل یک نفر به‌صورت تمام‌وقت و عضو هیئت‌مدیره و دارای مدرک تحصیلی متناسب با گرایش مورد درخواست باشد.
تبصره: چنانچه متقاضی فقط درخواست صلاحیت در یک گرایش داشته باشد، تعداد اعضاء هیئت‌مدیره دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی، نباید کمتر از 1 نفر و نفر دوم باید مشمول شرایط بند 1-0 باشد.
1-6 -اعضای هیئت‌مدیره موضوع بند 1-0 و شاغلین امتیازآور شرکت، نمی‌توانند از پروانه اشتغال به کار خود به‌صورت انفرادی) شخص حقیقی(استفاده نمایند.
1-7 -شرایط لازم بر اساس مدرک تحصیلی، رشته، پایه پروانه اشتغال به کار اعضای هیئت‌مدیره و شاغلین امتیازآور، وسایل و تجهیزات آزمایشگاه و محل مناسب مطابق جداول شماره 2 تا 6 تعیین می‌شود.
تبصره: چنانچه شرکت هر یک از شرایط لازم) موضوع بند 1-7 ) را از دست بدهد اعتبار پروانه اشتغال معلق و یا ابطال خواهد شد.
1-3 -شرکت موظف است با ارائه مستندات و مطابق استانداردهای رایج نسبت به کالیبره نموده تجهیزات و دستگاه‌های مورداستفاده از مراجع ذیصلاح اقدام نماید.
1-1 -علاوه بر مدیرعامل، مهندس مسئول انجام آزمایش مربوطه نیز باید نتیجه گزارش آزمایش‌های را تائید و امضاء نماید و امضاءمید عامل رافع مسئولیت وی نیست.
1-21 -گذرانیدن دوره‌های تخصصی مربوط به گرایش‌های مورد درخواست برای یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره یا شاغلین امتیازآور شرکت به ازای هر گرایش الزامی است ) دوره‌های تخصصی مذکور و محل برگزاری آن‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد(.
تبصره 1: چنانچه شخص مذکور در بند 1-21 مدرس دروس مرتبط در دانشگاه و یا نظام‌مهندسی باشد، گذرانیدن دوره‌های تخصصی الزامی نیست.
تبصره 2: در گرایش جوش چنانچه فرد موردنظر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی متالورژی یا جوش باشد گذرانیدن دوره تخصصی مربوطه الزامی نیست. همچنین در سایر گرایش‌ها چنانچه فرد مذکور دارای مدرک تحصیلی در موضوع موردنظر باشد، گذرانیدن دوره تخصصی الزامی نیست.
تبصره 3: اشخاص حقوقی متقاضی دریافت پروانه اشتغال به کار، چنانچه تا تاریخ 82/6/11 اقدام نمایند اعضاء هیئت‌مدیره یا شاغلین امتیازآور موضوع بند 1-21 ایشان، می‌توانند حداکثر ظرف مدت 6 ماه بعد از دریافت پروانه اشتغال به کار خود نسبت به گذرانیدن دوره‌های موردنظر و ارائه گواهینامه مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ مذکور ارائه گواهینامه برای صدور پروانه الزامی است.
تبصره 2: درهرحال پایه شرکت نمی‌تواند از بالاترین پایه‌یک نفر از اعضا هیئت‌مدیره بالاتر باشد.
تبصره 1: حوزه فعالیت شرکت‌های خدمات فنی آزمایشگاهی با تعیین صلاحیت در پایه‌های مختلف، استان محل صدور پروانه اشتغال به کار هست و در استان تهران توسط وزارت راه و شهرسازی، دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای هست.
تبصره 8: شرکت‌هایی که پروانه اشتغال به کار آن‌ها با حوزه فعالیت سراسر کشور صادر گردیده به‌منظور تطبیق پروانه اشتغال به کار خود با شرایط این دستورالعمل باید حداکثر مدت 4 ماه از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه اقدام نمایند.
تبصره 4: برگه‌های تعهدآور خدمات آزمایشگاهی به تعداد مندرج در جدول شماره )6 ) باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور توسط عامل گواهی امضاء شود.
تبصره 0: امتیاز هر شخص حقیقی فقط در یک گرایش محاسبه می‌شود.
تبصره 6: هر یک از اشخاص حقیقی چنانچه بخواهند از شرکت خارج شوند شرکت موظف است به میزان ظرفیت شخص خروجی، نفر با همان ظرفیت معرفی نماید.

ماده 3 -اهم وظایف و مسئولیت‌های شرکت‌های خدمات فنی آزمایشگاهی:
3-1-آزمایشگاه مکانیک خاک
-تعیین عمق و تعداد گمانه‌های لازم بر اساس مقررات موجود و استانداردهای لازم و مشخصات طرح.
- حفاری گمانه‌های شناسایی و انجام آزمایش‌های صحرایی.
- نمونه‌گیری در اعماق مختلف گمانه‌ها به‌صورت دست‌خورده و دست‌نخورده ) در صورت برخورد به لایه های خاک ریزدانه (با استفاده از نمونه‌گیری U4، شلبی (SHELBY (و مغزه (CORE. (
- انجام آزمایش نفوذ استاندارد (T.P.S (در اعماق مختلف) حدوداً هر 0/2 تا 0/1 متر و در محل تغییر لایه ها(.
- انجام آزمایش بارگذاری صفحه (TEST LOAD PLATE (در اعماق موردنظر در صورت نیاز.
- انجام آزمایش‌های شناسایی و طبقه بندی خاک شامل تعیین رطوبت نسبی، دانه‌بندی، هیدرومتری، حدود اتربرگ، وزن مخصوص، طبقه بندی و تشریح نظری نمونه‌ها.
- انجام آزمایش‌های مقاومتی و تغییر شکل‌پذیری خاک شامل آزمایش تک محوری، سه محوری، برش مستقیم و تحکیم.
- آزمایش سه محوری و تک محوری با قطرهای مختلف و برش مستقیم در ابعاد متفاوت.
- ارائه توصیه‌های لازم به کارفرما
- انجام سایر موارد مربوطه
- ارائه گزارش به کارفرما
3-2-آزمایشگاه بتن و مصالح بتن
8-1-2-کنترل کیفیت مصالح تشکیل‌دهنده شامل سیمان، سنگدانه، آب، مواد افزودنی و پوزوالنها، بتن
-دانه‌بندی، تعیین رطوبت، میزان جذب آب، تعیین وزن مخصوص، مقاومت در برابر سایش و فرسایش تعیین افت وزنی سنگدانه ها در برابر سولفات سدیم و منیزیم، تعیین پتانسیل واکنش قلیایی سنگدانه ها، تعیین مقاومت در برابر ضربه، تعیین میزان یون کلر و سولفات سنگدانه ها، تعیین درصد تطویل و تورق.
- تعیین میزان کلرور و سولفات آب، تعیین PH، تعیین کل مواد محلول و میزان سختی آب
- زمان گیرش سیمان، مقاومت فشاری و کششی مالت سیمان، تعیین نرمی سیمان، تعیین درصد عناصر تشکیل‌دهنده، افت سرخ شدن سیمان (I.O.L(
- تعیین اثر مواد افزودنی و پوالزونی بر خواص بتن
- بررسی انطباق مصالح مصرفی با استانداردهای مربوطه
- ارائه طرح اختلاط بتن
- انجام سایر موارد مربوطه
- ارائه گزارش به کارفرما
3-2-2-ارزیابی وضعیت سازه بتنی
-بررسی فرمول کارگاهی و طرح اختلاط بتن، تعیین مقاومت فشاری بتن، تعیین مقاومت کششی ) دو نیم شدن (، تعیین اسلامپ بتن، تعیین مقدار هوای بتن تازه، وزن مخصوص بتن، عیار بتن) مقدار سیمان (، نمونه‌برداری از بتن تازه در محل، مغزه گیری از بتن سخت شده، آزمایش‌های غیر مخرب بتن به طریق ماوراء صوت) آلتراسونیک(، تعیین حدود مقاومت فشاری بتن سخت شده با استفاده از چکش اشمیت، تعیین نفوذ کربناتاسیون، تعیین میزان خوردگی آرماتور.
- تعیین نوع و مقاومت مصالح عناصر سازه‌های مختلف چون میلگرد، دال‌ها، ستون‌ها، تیرها و اتصالات و ...
- انجام دادن آزمایش‌های کششی، فشاری و خمشی بر روی انواع عناصر سازه ایژ
- انجام آزمایش و تعیین خرابی بر روی انواع اعضاء بابر فولادی و بتنی
- رفتارنگاری Monitoring سازه مختلف و آسیب‌دیده جهت برآورد خسارت و تعمیرات
- انجام سایر موارد مربوطه
- ارائه گزارش به کارفرما
3-3-آزمایشگاه جوش
-انجام آزمایش‌های مخرب و غیر مخرب

ماده 4 -مدارک و شرایط موردنیاز جهت صدور پروانه
2-اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر اعضای هیئت‌مدیره
1 -اصل و کپی مدرک تحصیلی هیئت‌مدیره
8 -یک نسخه اساسنامه و روزنامه رسمی
4 -ارائه مدرک عضویت در سازمان نظام‌مهندسی
0 -سوابق حرفه‌ای اعضاء
6 -وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی متناسب با نوع خدمات و پایه مطابق جداول شماره )2 ) تا )8)
7 -داشتن مکان مناسب: آزمایشگاه باید در طبقه همکف یا زیرزمین و حداقل متراژ آن باید 211 مترمربع و با موقعیت اداری باشد.
تبصره 2: در خصوص آزمایشگاه جوش، مکانی با متراژ حداقل 01 مترمربع در طبقات مختلف نیز حائز اهمیت هست.
تبصره 1: آزمایشگاه نباید در مکانی قرار گیرد که برای همسایگان مزاحمتی ایجاد نماید.
تبصره 8: بازدید از شرکت‌های تأیید صلاحیت شده به‌صورت دوره‌ای انجام خواهد پذیرفت.

ماده 5 -مرجع رسیدگی به تخلفات
شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان، مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل هست.


متن کامل اصلاحیه دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های خدمات فنی آزمایشگاهی برای ثبت آزمایشگاه رو از اینجا دریافت کنید:
https://goo.gl/Jz3EGM

مهندسان مشاور شارآبادبوم "راهنمای مهندس" را با هدف ایجاد فضای پرسش و پاسخ و اظهارنظر برای متخصصان راه اندازی کرده است؛ با این امید که تعاملی پویا و سازنده میان اعضای جامعه دانشگاهی و حرفه ای پدید آید. این فضای مجازی تعاملی می تواند برای طرح کلیه پرسش های مرتبط با امور مهندسین مورداستفاده قرار گیرد.

محبوب ترین برچسب ها

نظام مهندسی پروانه نظام مهندسی ساختمان ساختمان نظام مهندسی پروانه نظام مهندسی آزمون مهندسی عمران کار سابقه معماری عمران آزمون نظام مهندسی عضویت ویروس کرونا پروانه اشتغال مهندسی معماری ارشد کارشناسی کاردانی مدرک شغل مهندسی مهندسی برق اشتغال مهندسی عمران عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان کنکور ارشد شهرداری تهران رشته شهرسازی رشته عمران قبولی آزمون نظام مهندسی کارشناسی ارشد کارشناسی عمران حق امضا مهندسی عمران نقشه برداری شهرسازی معماری برق مکانیک تحصیلی دانشگاه حق لیسانس رشته سازمان شهرسازی معماری منظر ارشد شهرسازی ادامه تحصیل طراحی شهری نظام مهندسی کاردانی عمران پروانه اشتغال نقشه برداری مکانیک خودرو صلاحیت پروانه فعالیت مهندسی تبدیل رشته دانشگاهی مشکلات مهندسی نارضایتی اعضای نظام مهندسی ارتقای پایه نظام مهندسی تبدیل پروانه کاردانی به کارشناسی معادلسازی مدرک درآمد و اشتغال مهندس معماری مهندس مشاور ثبت شرکت کاریابی مهندسی کار و درآمد مهاجرت کانادا

68 سوال

74 پاسخ

25 دیدگاه

10 کاربر

...