مؤلفه‌های محیط و فضای شهری

مؤلفه‌های محیط و فضای شهری

فضای زیست انسان مانند هر پدیده‌ای در جهان هستی دارای فرم و محتوا می‌باشد. تلقی رایج آن است که فرم همان شکل، و محتوا همان عملکرد است. البته هیچ فرمی را بدون محتوا نمی‌توان تصور کرد و محتوا را نمی‌توان بدون فرم تصور کرد. محتوا، موضوع، معنی و مفهومی است که در یک پدیده نهفته

متن کامل…

نظام کنترل و هدایت فضای شهری

نظام کنترل و هدایت فضای شهری

محصول نهایی فرایند طراحی فضای شهری، منحصر به ارائه تعدادی نقشه یا پرسپکتیو نمی‌گردد یا به قول پیترهال تولید ترسیماتی خوب برای چسباندن روی دیوار نیست. آنچه نهایتاً از کل فرایند باید حاصل شود، نظام کنترل و هدایت فضای شهری مورد طراحی می‌باشد. در واقع نقشه‌ها و پرسپکتیوها بیان تصویری نظام کنترل و هدایت هستند

متن کامل…

عضویت، آزمون و پروانه نظام مهندسی ساختمان

عضویت، آزمون و پروانه نظام مهندسی ساختمان

راهنمای عضویت، آزمون و پروانه نظام مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی یکی از دغدغه های اصلی مهندسان معمار و شهرساز پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه پیگیری و دریافت پروانه اشتغال نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک مدرک معتبر شغلی و دستیابی به حق مهر و امضای خدمات مهندسی است که از معبر عضویت،

متن کامل…

بررسی ابعاد معماری و شهرسازی ایرانی

بررسی ابعاد معماری و شهرسازی ایرانی

معماری ایران در ترکیب فضا پیچیده عمل می کند اما حاصل این پیچیدگی درک ساده تر فضا است. انسان برای حضور در فضای نامناسب معماری ناگزیر از صرف انرژی ذهنی زیاد است و در مقابل فضاهای متناسب به راحتی و سهولت درک می شوند آرامشی که در فضاهای معماری ایران احساس می شود مرهون این

متن کامل…

اصل ارتباط در طراحی شهری

اصل ارتباط در طراحی شهری

هدف طراحی شهری در نهایت نظم دهی ترکیب فضایی- کالبدی ساختاری فضایی شهر و فعالیت ها و عناصر ساختاری آن مرکب از دو عنصر توده و فضا آن هم به تدریج و به صورت سه بعدی است. پیداست که نظم دهی عوامل و عناصر کالبدی در طول زمان صورت می گیرد و با نیروهای تصمیم

متن کامل…

مفهوم شناسی فضای عمومی و خصوصی

مفهوم شناسی فضای عمومی و خصوصی

در این زمینه دو تعریف مبتنی بر دو مفهوم فضا را می‌توان دید؛ یک تعریف جنبه مطلق و ساکن را تعریف فضای عمومی عمده می‌کند. بنابراین، فضای عمومی را با فضای باز شهری یکی می‌بیند. اما گرایش دیگر، فضای عمومی را هر جایی می‌بیند که عرصه حیات اجتماعی شهری است و در تقابل با حیات خصوصی

متن کامل…

بررسی مفهوم فضای مثبت و منفی

بررسی مفهوم فضای مثبت و منفی

درکی که از مفاهیم مثبت و منفی در ارتباط با فضا مطرح می‌شود،‌ درک مثبت و منفی از فضاست. در این درک، دو گرایش وجود دارد: در اولی ساختمان‌ها، اشکال مثبتی تلقی می‌شوند که فضاهای بین خود را به صورت منفی تعریف می‌کنند. در دید دوم، فضای بین ساختمان‌ها عناصر مثبت هستند و ساختمان‌ها زمینه

متن کامل…

آشنایی با مفاهیم پایه ادراک کیفیات فضایی

آشنایی با مفاهیم پایه ادراک کیفیات فضایی

به طور معمول ادراک یک پدیده یا بهتر بگوییم کیفیّت های یک پدیده تأثیر روانی عاطفی بر ما می‌گذارد، که به زبان عامیانه می گوییم احساسی را در ما بر می‌انگیزد و یا می گوییم این حس یا آن حس را به ما می‌دهد. به عنوان مثال با ادراک یک پدیده به ما احساس هویّت

متن کامل…