بهره برداری از ساختمان جدید اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهر سازی (مرکزی ) ، نعمت ا..ترکی معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی وزارت راه وشهرسازی در سفری یکروزه به استان مرکزی  با حضور دردفتر سید علی آقازاده  استاندارمرکزی مسائل ومشکلات حوزه راه ومسکن در استان مرکزی مورد گفتگوو بررسی قرار دادند.

ساختمان اداره کل راه وشهرسازی که به تازگی مورد تعمییرات اساسی قرارگرفته است با حضور ترکی ، استاندار مرکزی ، مدیر کل امور پشتیبانی وزارتخانه متبوعه ،معاونت عمرانی استانداری، رئیس سازمان برنامه وبودجه استان ومدیرکل راه وشهرسازی استان مرکزی مورد بهره برداری قرار گرفت.

در جلسه شورای اداری که باحضور معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی وزارت راه وشهرسازی ،مدیرکل امور پشتیبانی ، مدیرکل راه وشهرسازی  استان مرکزی ،معاونین وروسای ادارات ستادی برگزار گردید، همکاران با بیان مطالب و مشکلات موجودبه ارائه گزارش عملکرد حوزه مورد نظر خود پرداختند.

ترکی معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی وزارت راه وشهرسازی پس از استماع سخنان حاضرین در جلسه ضمن تشکر وقدرانی از زحمات کلیه پرسنل اداره کل راه وشهرسازی اعلام کردند که پس از جمع بندی مطالب گفته شده  نسبت به پیگیری مطالب عنوان شده  اقدام می نمایند.

جلسه شورای هماهنگی امور راه وشهرسازی استان مرکزی هم  با حضور نعمت ا. ترکی معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی،  امیدی مدیرکل امور پشتیبانی وزارتخانه ، مدیر کل راه وشهرسازی , مدیران عضو شورای هماهنگی راه وشهرسازی دراستان و معاونین اداره کل برگزار شد.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.