بررسی معیارهای مرتبط با انواع تراکم

از ان جایی که نظام سکونت در مراکز زیستی باید از نوعی اعتدال و وزن متناسب بر خوردار باشد مفهوم تراکم و معیارهای آن باید جایگاه ویژه خود را پیدا کنند. این توجه ویژه به کاهش بسیاری از معضلات زندگی از آلودگی محیط زیست گرفته تا کمبود فضاهای عمومی و کاهش مشکلات روانی و اجتماعی، ایفای نقش مناسب خدمات جمعی، کارایی تجهیزلت زیر بنایی منجر خواهد شد. تعیین تراکم به منزله آن است که نسبت به شرایط محیط (اجتماعی ، اقتصادی ، طبیعی) شناخت کافی حاصل و حدود جمعییت ساکن در مرکز زیستی سکونتگاه تعیین شده است. از این رو اعتدال در توزیع تراکم ساختمانی و ژرف نگری در تعیین آن، در برنامه ریزی و طراحی مجموعه های مسکونی به معنی تعیین حد مطلوبی از رفاه و آسایش عمومی و ارتباط صحیح انسان با پدیده های پیرامونی می باشد. در این نوشتار به طور خلاصه معیارهای مرتبط با تراکم مورد بررسی قرار می گیرند.

بررسی معیارهای مرتبط با انواع تراکم

سطح اشغال ساختمان( Building Area)

منظور از سطح اشغال ساختمان سطح کل زمینی است که توسط ساختمان های مسکونی پوشیده شده است. سطح سکوهای ورودی، پله ها و تراس ها در محاسبه سطح اشغال ساختمان منظور نمی شوند.

سطح زیربنا(Floor Area)

سطح زیربنا عبارت است از مجموع سطح زیربنای مسکونی واقع در کلیه طبقات یک یا چند ساختمان که از سطح بیرونی دیوارهای خارجی محاسبه می شود و شامل پلکان ها، ورودی های سرپوشیده، بالکن ها و سطوحی از زیرطبقه همکف که برای سکونت، یا دسترسی مسکونی می گردد.

ضریب سطح زیربنا( Floor Area Ratio)

ضریب سطح زیربنا یا تراکم ساختمانی (FAR)، مضرب یا تعداد دفعاتی از سطح زمین را که برابر با سطح زیربنا می شود اندازه گیری می کند.به عبارت دیگر ضریب سطح زیربنا عبارت است از حاصل نقسیم سطح زیربنا بر سطح زمین.

ضریب سطح زیربنا

سرانه زمین در ساخت و سازهای جدید

سرانه زمین

ضریب استفاده از زمین در ساخت و سازهای جدید

ضریب استفاده از زمین

 فضای باز( OS)

فضای باز عبارت است از مجموع سطح فضای باز غیر سرپوشیده به علاوه نیمی از سطح فضای باز سرپوشیده.

عدد شدت استفاده از زمین

عدد شدت استفاده از زمین، مربوط به ساخت و ساز یک زمین معین، بر اساس اندازه میانگین و تعداد واحدهای مسکونی ای که سازنده، مقامات محلی و سازمان راه و شهرسازی در مورد ساخت آن توافق کرده اند، تضمین می شود. تصمیم گیری یاد شده می بایست آنچنان شدت توسعه ای را موجب گردد که متناسب با خصوصیات و موقعیت اراضی مزبور باشد.

دیدگاه مسدود است.