روش تحقیق کاربردی، عملی و ارزیابانه

تحقیق عملی بیش از تحقیق تئوریکی، کاربردی است و بیشتر به سمت حل مساله جهت گیری دارد تا افزایش دانش برای آن منظور راه در واقع، برخی از محققان علمی می گویند تنها هدف قابل شناسایی از خواست مردم برای مشارکت در مطالعه تحقیق این است که نتایج مستقیما برای بهبود زندگی کسانی که مورد مطالعه قرار می گیرند، به کار برده شود.
تحقیق ارزیابی بر ارزیابی کارآیی برنامه ای خاص یا روش انجام کار در حل مساله ای خاص متمرکز می شود. تحقیق ارزیابی، عمدتا در آموزش استفاده می شود که محققان کارآیی مدل های مختلف آموزش را مقایسه می کنند. تحقیق ارزیابی در دیگر علوم اجتماعی کمتر عمومیت دارد اما به عنوان یک روش تحقیق کاربردی، توجه زیادی را به خود جذب کرده است.

روش تحقیق کاربردی، عملی و ارزیابانه

نقش محقق در تحقیق کاربردی چیست؟

نقش محقق در تحقیق عملی و ارزیابی آن است که برای حل مسائل با مشارکت کنندگان تحقیق، همکاری نماید. با این روشهای خاص، مستمعین نامزد برای نتایج تحقیق، خود مشارکت کنندگان هستند.

تحقیق کاربردی چگونه روی مفهوم متمرکز می شود؟

در مقایسه با دیگر روشهای تحقیق کیفی که بحث شد، در این روش، تمرکز بر خروجی – که حل یک مساله یا ارزیابی یک برنامه است- می باشد تا مفهوم.

تحقیق کاربردی را کجا انجام دهیم؟

تحقیق کاربردی در جامعه محلی یا سازمانی که کانون مطالعه است، انجام می شود. محققان با مشارکت کنندگان در میدان تعامل برقرار می کنند و تا جایی که ممکن است در فرآیندها و تجارب مشارکت کنندگان درگیر می شوند.

تحقیق کاربردی چگونه انجام می شود و هنگام اجرا چه شکلی می گیرد؟

  • قسمت اساسی تحقیق عملی، همکاری با مشارکت کنندگان تحقیق در هر مرحله از پروژه تحقیق است که شامل شناسایی سوالات تحقیق، توسعه پروسه های جمع آوری داده ها، تحلیل اطلاعات و به اشتراک گذاری نتایج است. تحقیق عملی، تعهد بلند مدت را برای کار با مشارکت کنندگان تحقیق، بکار می گیرد.
  • تحقیق ارزیابی، با یک مطالعه موردی شروع می شود که زمینه و سابقه را توصیف می کند. بعد از درک موقعیت، گام بعدی، ایجاد شاخص هایی برای ارزیابی است. محققان، قضاوت های ارزشمندی را در مورد شایستگی های برنامه انجام می دهند و بنابراین ذینفعان، احساس قویی در مورد اینکه چه شاخص هایی به کار برده می شوند، دارند. بر اساس این داده ها، محققان نقاط ضعف و قوت را ارزیابی می کنند.
  • تحقیق عملی و ارزیابی در طرحهای پیشنهادی نتیجه می دهد که شامل توصیه هایی برای تغییر یا بهبود است. بازهم باید تأکید کرد که از نظر ایده آل این توصیه ها توسط خود محقق پدید نمی آید بلکه نتیجه تلاش همکارانه تمام افراد درگیر است. در این روش، همه ذینفعان در فرآیند احساس می کنند که مالک توصیه ها و پیشنهادات تغییر هستند.

دیدگاه مسدود است.