تحلیل فضای میدان کامپو شهر سیه نا

شهر سیه نا از چند بخش سیاسی تشکیل شده که هر یک در مجموعه شهر مکان ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. هر بخش میدان مرکز کوچکی دارد، که همگی به سوی یکی از زیباترین میدان های جهان متمرکز  شده اند. دسترسی های شهر که کاملا تابع وضعیت توپوگرافی زمین شکل گرفته اند در میدان مرکزی کامپو تلاقی می کنند، میدانی که می توان آن را برای کل شهرفضای زندگی بیرونی به حساب آورد. معابر شهر عمدتا باریک اند. از این رو عبور از آنها و رسیدن به فضای وسیع میدان هیجان انگیز است. در مسیر گذرهای اصلی که حالت منظم تری دارند، دکان ها قرار گرفته اند. این گذرها از دروازه های شهر تا میدان مرکزی امتداد دارند و بیشتر بار ترافیک شهر روی آنهاست. نکته مهم درباره شهرها ی شمالی ایتالیا آن است که دیدهای ورودی میدان عامل تعیین کننده ای در محل قرار گیری برج های مسلط بر فضای میدان به شمار می روند.

تحلیل فضای میدان کامپو شهر سیه نا

همچنین مشاهده جزییات معماری بناهای مهم در میدان، بستگی به دید ناظر از نقاط مختلف میدان دارد. این موارد در شکل و فضا و دسترسی هایی که به میدان کامپو می رسند، رعایت شده است. علاوه بر این سازندگان شهر سیه نا در مراحل مختلف به مسأله ارتباط شکل شهر به مثابه یک کل، با شکل ساختمانی که از آن به عنوان یک جزء نظر داشته اند.

در جوانب مختلف میدان، تنوع دید، فضاهای باز و بسته، کوچه های باریک و پر پیچ و خم با دکان هایی که در مسیر آنهاست، مدخل فضای حیاط های خصوصی با معماری سنگی ساده، بام های پیش آمده که زیبایی خاصی دارد، در و پنجره های همانند، اندازه نسبتا کوچک کلیت شهر، دیدهای خیره کننده ای که از حاشیه شهر به پیرامون وجود دارد و حرکت مردم در همه جای شهر، به گونه ای وصف ناپذیر بر انسان ناظر تاثیر می گذارند.

راجرترانسیک پس از تقسیم بندی فضای شهری به دو دسته عمده سخت فضا و نرم فضا، میدان کامپو را در شمار تقسیم بندی اول قرار می دهد. منظور وی از اصطلاح سخت فضا، فضاهایی است که کاملا با بدنه های معماری محصور شده اند. این فضاها محل گردهمایی ها و مکان فعالیت های اجتماعی شهر است، و اما نرم فضاها، فضاهایی هستند که محیط و عناصر طبیعی در شکل دادن به آنها غلبه دارند. باغ ها و پارک ها را می توان در این تقسیم بندی قرار داد.

پس از آن ترانسیک به مقایسه می پردازد و به صراحت خاطرنشان می سازد که میدان کامپو یک فضای شهری است، مجموعه مرکز سن دیه در فرانسه اثر لوکربوزیه را ضد فضا می خواند. چون رابطه میان توده  و حجم در این مرکز برعکس چیزی است که در میدان کامپو وجود دارد، فضاهای باز در آن وضوح ندارند و بناها دلخواه و به تبعیت ازآنچه که شبکه شطرنجی ایجاب می کند، ترکیب شده اند. به عبارت دیگر در حالی که در شهر سیه نا به سلسله مراتب روشنی از فضای عمومی بر می خوریم، در مجموعه سن دیه چنین خصوصیتی وجود ندارد و عوامل تعیین کننده شکل شهری در آنجا بناهایی هستند که مجسمه وار در فضا پراکنده اند.

گی برد در مورد ترکیب کالبدی میدان کامپو به نکته جالبی اشاره می کند: از یازده ورودی میدان  بیشترشان با طاق یا پل پوشیده شده اند، لذا در بدنه میدان بریدگی احساس نمی شود و طبیعی است که این خصوصیت بر شدت محصور بودن فضای میدان می افزاید.

دیدگاه مسدود است.