مطالعات امكان سنجی طرحهای گردشگری

آمار می گوید روزانه حداقل ۵ میلیون مسافر در سراسر جهان پرواز می كنند و به دنبال بازارها و فرصت های تجاری تازه می گردند. شركت ها و سازمان های گسترده و بی شماری با هزاران هزار پرسنل متخصص، دست اندر كار صنعت توریسم اند و هر روز چرخه های تازه ای برساز و كار بنیادین این صنعت افزوده می شود؛ از افزایش استانداردهای خدماتی و رفاهی گرفته تا تجهیزات الكترونیك برای گرفتن یك ویزای فوری و…

مطالعات امكان سنجی طرحهای گردشگری

در هر حال، همه كشورها به نوعی با این صنعت عظیم درآمدزا درگیرند و می كوشند تا از این بازار بیكران، سهمی برای خود دست و پا كنند، البته بعضی بیشتر و بعضی كمتر! اما در این میان، آنچه بیشتر نمود پیدا می كند، برنامه ریزی های صحیح برای استفاده بهینه از كلیه امكانات و منابع هر كشور در كنار مدیریت علمی و استفاده از پژوهش های صاحبان فن به عنوان گامی مؤثر و اساسی در جهت ارتقای توسعه كشوری است كه به درستی از شرایط به وجود آمده، بهره برداری كرده و تنها به صادرات منابع خویش (خواه نفتی و معدنی و خواه غیرنفتی و كالایی) دلخوش نباشد. با توجه به این كه در سراسر این كره پهناور خاكی، تمامی كشورها از شرایط یكسان درآمدزایی برخوردار نیستند، اما به وضوح برای جلب توجه و ورود گردشگر به كشورشان، از كوچكترین منابع  موجود، استفاده می كنند، منابعی همچون میراث‌فرهنگی، تفریحگاه های اختصاصی و مدرن و… ازاهمیت به سزایی برخوردار است.

فهرست زیر مواردی را نشان می دهد که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در راستای تهیه طرح های گردشگری کشور تهیه کرده و در اختیار مشاوران قرار می دهد. گرچه نقدهای بسیاری بر این فهرست و چیدمان آن وارد است اما می تواند به عنوان پایه ای برای آشنایی مشاوران، دانشجویان و یا کارفرمایان حوزه گردشگری مفید باشد:

     1 1 بررسی مقدمانی

                       1 1 1 بررسی اسناد فرادست

                       2 1 1 بررسی ضوابط و مقررات و قوانین مرتبط

                       3 1 1 تعیین محدوده مطالعات-مكان یابی وتدقیق منطقه نمونه گردشگری(ارایه گزینه های پیشنهادی)

                       4 1 1   تعیین اهداف كلی

           2 1 شناخت وضع موجود

                       1 2 1   پیشینه تاریخی منطقه

                      2 2 1   بررسیهای كلیات زمین شناسی و توپوگرافی ( زمین شناسی عمومی ، لایه بندی ، شیب تشكیل دهنده

                      لایه ها و گسلهای احتمالی موجود ، حساسیت سازندها به فرسایش )          

                      3 2 1 بررسیهای زیست محیطی ( مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ، طرحهای حفاظتی ،

                     كانونهای آلودگی ، نوع آلاینده ها و سایر

                      4 2 1 وضعیت اقلیمی

                                      1 – 4 2 1 عوامل موثر بر اقلیم ( ماكرو و میكرو اقلیم )

                                     2 – 4 2 1 عناصر اقلیمی ( دما بارندگی رطوبت تبخیر باد روزهای بارندگی )

                                     3 – 4 2 1 تعیین نوع اقلیم

                      5 2 1 بررسی وضعیت منابع آبی ( سطحی و زیرزمینی )

                      6 2 1 پوشش گیاهی محدوده مطالعاتی با مقیاس مناسب

                      7 2 1 گونه های جانوری محدوده مطالعاتی

                      8 2 1 پهنه بندی مخاطرات طبیعی ( سیل ، زلزله ، مخاطرات طبیعی و … )

                     9 2 1 وضعیت مالكیت اراضی در محدوده مطالعاتی با كسب نظر و استعلام از دستگاههای اجرایی و جانمایی آن

                    بر روی نقشه و كروكی

                      10 2 1 نحوه دسترسی به منطقه  ( راه ، خدمات حمل و نقل و … )

                      11 2 1 بررسی امكانات زیربنایی و زیرساختی موجود ( راه برق آب گاز مخابرات فاضلاب و … )

                      12 2 1 ویژگیهای اجتماعی و جمعیتی در محدوده مطالعاتی

                                      1 – 12 2 1 بررسی جمعیت و پراكندگی آن

                                     2- 12 2 1 تحلیل فضایی پراكنش جمعیت

                                     3 – 12 2 1 تحلیل شاخصهای جمعیتی ( نرخ باسوادی ( شهری و روستایی ) ( زن و مرد ) ( ساختار سنی و

                                    جنسی ، گروههای عمده سنی و جنسی ، تغییرات جمعیت ، مهاجرت و … )

                                     4 – 12 2 1 جمعیت نزدیكترین مركز جمعیتی متناسب با محدوده مطالعاتی و ویژگیهای جمعیتی آن

                                                        1 -4 – 12 2 1 میزان جمعیت شهری و روستایی

                                                        2 -4 – 12 2 1 نرخ رشد جمعیت

                      13 2 1 ویژگیهای فرهنگی محدوده مطالعاتی

                                      1 – 13 2 1 گویش

                                     2 – 13 2 1 پوشش محلی

                                      3 – 13 2 1مراسم

                                      4 – 13 2 1 سنتها و آیین ها

                                      5 – 13 2 1 ساختار قومی ، فرهنگی و مذهبی

                                      6 – 13 2 1 صنایع دستی موجود در محدوده مطالعاتی و اشتغال ناشی از آن

                      14 2 1 ویژگیهای اقتصادی محدوده مطالعاتی

                                      1 – 14 2 1 اشتغال در محدوده مطالعاتی

                                      2 – 14 2 ویژگیهای بخشهای اقتصادی ( كشاورزی ، صنعت و خدمات ) در محدوده مطالعاتی

                                      3 – 14 2 الگوی معیشت محدوده مطالعاتی محل ایجاد منطقه نمونه

                                      4 – 14 2 اشتغال و بیكاری در محدوده مطالعاتی محل ایجاد منطقه نمونه

                      15 2 1 اقتصاد گردشگری منطقه در وضعیت موجود و آینده

                                      1 – 15 2 1 بررسی دوره های زمانی یا فصول گردشگری

                                      2 – 15 2 1 خصوصیات و ویژگیهای ساختار اقتصادی گردشگران و منطقه

                                      3 – 15 2 1 بررسی نیازها و كمبودهای گردشگران

                                      4 – 15 2 1 نظرنهادهاوارگانهای ذیربط (درموردارائه خدمات،نحوه واگذاری زمین،مسائل زیست محیطی وغیره )

                                      5 – 15 2 1 نحوه همكاری و مشاركت مردم محلی در ارتباط با منطقه نمونه گردشگری

                                      6 – 15 2 1 بررسی وضعیت سرمایه گذاریهای انجام شده و یا در دست انجام

                                                        1 -6 – 15 2 1 در زمینه زیرساختها تا ورودی منطقه

                                                        2 -6 – 15 2 1 در محدوده منطقه

جمع بندی فصل اول

فصل دوم بررسی ظرفیتهای موجود گردشگری منطقه

           1 2 انواع جاذبه های گردشگری منطقه بر اساس مدل WTO ( سازمان جهانی جهانگردی )

                        1 1 2 جاذبه های طبیعی منطقه (دریاچه طبیعی،رودخانه،چشمه،آبشار،جنگل،مرتع،قله ها ، صخره دره ها ، كویر و … )

                       2 1 2 جاذبه های انسان ساخت منطقه ( ورزشی ، تفریحگاه ، سد ، مراكز آب درماانی و …  )

                       3 1 2 جاذبه های فرهنگی و تاریخی منطقه

           2 2 تاسیسات و تجهیزات گردشگری

                        1 2 2 اقامتگاهها و واحدهای پذیرایی در محدوده مطالعاتی

                       2 2 2 سایر خدمات گردشگری مرتبط در محدوده مطالعاتی

جمع بندی فصل دوم 

فصل سوم تلفیق فصول قبل در قالب تهدیدها ، فرصتها ، نقاط قوت و ضعف بر اساس ماتریس SWOT و ارائه راهبردها و سیاستها

جمع بندی فصل سوم

فصل چهارم اهداف ، راهبردها و برنامه های توسعه :

          1 4 برنامه توسعه گردشگری منطقه

                       1 1 4 ارائه رویكرد در تعریف منطقه و برنامه های كلی گردشگری

                       2 1 4 برآوردجمعیت مخاطب موجودوآینده به لحاظ تقاضاوپیش بینی میزان ارائه خدمات موجودوآینده درمنطقه از

                        لحاظ عرضه

                       3 1 4 تعیین مقیاس منطقه  .

                       4 1 4 طرحها و پروژه های پیشنهادی جهت اجرا ( مشخصات كلی )

                       5 1 4 برآورد میزان هزینه فایده كل پروژه در سنوات موجود و آینده و محاسبه شاخصهای كلی اقتصادی در منطقه

                       6 1 4 برآورد اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای طرحها و پروژه ها و زیرساختهای موردنیاز تا ورودی منطقه ( آب برق

                        گاز مخابرات )

                       7 1 4 ارائه گزارش انطباق زیست محیطی

                       8 1 4 ارائه گزارش انطباق اجتماعی .

نقشه ها و ضمایم ( ارائه نقشه ها در محیط GIS الزامی است ) :

1 نقشه موقعیت سیاسی منطقه 

          1 1 موقعیت منطقه  در شهرستان در مقیاس 000 200 / 1

          2 1 موقعیت منطقه  در استان در مقیاس 000 400 / 1

          3 1 موقعیت منطقه  در كشور در مقیاس 000 000 12 / 1

2 نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی در مقیاس  25000 / 1 یا 50000 / 1

3 نقشه راهها در ارتباط با منطقه  در محدوده مطالعاتی بر حسب نوع راه 000 500 / 1

          1 3 نقشه راههای موجود و تحت مطالعه در ارتباط با منطقه در محدوده مورد نظر

          2 3 نقشه راههای دسترسی ورودی و خروجی به منطقه

4 نقشه پوشش گیاهی محدوده مطالعاتی در مقیاس 25000 / 1 یا 50000 / 1

6 نقشه توپوگرافی و عوارض طبیعی در مقیاس  25000 / 1 یا 50000 / 1

7 نقشه كابری اراضی در محدوده مطالعاتی در مقیاس 000 100 / 1

8 نقشه زیرساختهای موجود و پیشنهادی محدوده مطالعاتی در مقیاس 000 25 / 1 یا 000 50 / 1

9 نقشه مالكیت اراضی در محدوده مطالعاتی در مقیاس 000 25 / 1 یا 000 50 / 1

10 تهیه بروشورهای سرمایه گذاری منطقه در چارچوب پیوست

3 دیدگاه

  1. سپاس، حقیقتا مورد نیاز بود

  2. کاربرد اینا در چه رشته ایه و کی تهیه کننده هست؟

  3. کارشناس مشاور

    شهرسازی، معماری و هر رشته دیگری که با طرح های توجیهی شهری و روستایی سر و کار دارد.

دیدگاه بسته شده است