اهمیت آشنایی با قواعد نگارش علمی-پژوهش

تحقیق و پژوهش را پایه توسعه و تعالی دانسته اند و تمرکز بر فرآیند و راهبردهای تحقیقاتی را می توان در زمره مهم ترین و حیاتی ترین برنامه های جوامع و سازمان ها برای توسعه پایدار و بالندگی به شمار آورد. از سوی دیگر زبان تنها وسیله انتقال اندیشه ها و مفاهیم از انسانی به انسان دیگر است و همین وسیله است که بشر را از سایر موجودات زنده متمایز می سازد. حال این انتقال اگر به صورت مکتوب باشد، بدیهی است پیچیده تر و ظریف تر خواهد بود و از این رو زبان به ابزار محکم تر و کامل تری نیازمند است تا بتواند به نحو احسن انتقال را به انجام رساند و این ابزار چیزی جز آگاهی و اطلاع کامل از قواعد، قوانین، اصول و فنون نویسندگی نیست.

اهمیت آشنایی با قواعد نگارش علمی-پژوهش

یکی از مسائل مهم که همواره پژوهشگران و نویسندگان آثار علمی با آن برخورد داشته اند گوناگونی نحوه ارائه مطلب در یک نوشته است. با مراجعه به کتاب ها و مقالات متعدد آنچه جلب توجه می نماید تنوع ارائه مطلب و شکل بیان مفاهیم و موضوعات است که این امر می تواند در روانشناسی مطالعه تاثیر پررنگی داشته باشد. به معنای دیگر نوع خطوط، صفحه بندی، نگارش و منابع مطالب و حتی نوع جمله بندی نیز در انتقال مفهوم و موضوع موثر است و این خود گواه اهمیت استاندارد نمودن انتشارات علمی است.

محققین و پژوهشگران در اکثر مواقع نحوه ارائه اطلاعات و مفاهیم نوشته خود را نمی دانند و برای مثال تفاوت مقدمه و پیشگفتار و یا با قالب ارائه اطلاعات کتاب شناختی که بایستی در هر نوشته علمی رعایت گردد آشنا نیستند. معمولا در این مواقع آنچه از قالب مجلات معتبر برداشت می شود استاندارد تلقی می شود که البته راهی است به سوی آشنایی بیشتر با قالب نوشتار علمی-پژوهشی بین المللی.

پژوهش به منزله استخوانبندی برنامه های توسعه جوامع بشری به شمار می آید و میزان توجه دولت ها به این امر و بودجه ای که به آن تخصیص می دهند از شاخص های اصلی توسعه به شمار می رود. از سویی تحقیق و پژوهش چراغ هدایتگر جوامع به سوی توسعه و پیشرفت و کمال است و شناخت مبانی و مبادی آن برای هر محققی از ملزومات به شمار می رود. (منبع: روش های تحقیق علمی و اصول نگارش، 1386)

در جمع بندی این مطلب می توان ویژگی های یک نوشتار علمی را در هشت مورد خلاصه نمود:

1- هدفدار بودن: هدف ها عبارتند از شناخت پدیده ها و کشف روابط بین آنها و افزایش اطلاعات جدید که داده ها را خلاصه می نماید.

2- نظام مند بودن: یعنی انجام آن بر مبانی نظری علمی کامل و رعایت دقیق روش های علمی تحقیق صورت گیرد، نظامدار بودن بر دقت و صحت می افزاید.

3- قابلیت آزمون داشتن: یعنی متکی بر داده های تجربی بوده، فرضیات آن بتواند به وسیله ابزار های آمار موجود آزمون گردد.

4- عینیت داشتن: یعنی اول ذهنیات در آن دخالت نداشته باشد و دوم بتواند مورد تذدید منظم و منطقی واقع گردد، به عبارتی بیان واقعیت ها بر داده های واقعی باشد نه نظر و عقیده شخصی.

5- قابلیت تکرار داشتن: یعنی نتایجی که از تحقیق در یک محیط به دست می آید از تحقیق در محیط مشابه نیز به دست آید. به عبارت دیگر، حصول نتایج در سایر محیط های مشابه تکرار گردد.

6- قابلیت تعمیم داشتن: نتایج حاصل از نمونه در جامعه مورد تحقیق برای دیگر جوامع نمونه نیز صادق باشد.

7- اطمینان (صحت و دقت) داشتن: احتمال درست بودن پیش بینی ها زیاد باشد. هر چه این احتمال بیشتر باشد نتایج و مقولات علمی تر تلقی می گردند.

8- دارای کاربرد عمومی بودن: نتایج نه تنها در یک جامعه بلکه در جوامع مشابه نیز صادق باشند. تعداد متغیرهای تحقیق آن قدر زیاد نباشد که نتوان تحقیق را به دقت در مورد آنها انجام داد. به عبارت دیگر تعداد متغیرها باید هر چه ممکن است محدود باشد تا محقق بتواند آنها را کنترل نماید.

دیدگاه مسدود است.