شناسایی روش تحقیق قوم نگاری

تشخیص روش قوم نگاری از دیگر روش های کیفی از طریق تمرکز آن روی فرهنگ، آسان است. بر اساس این روش، مفهوم در تجارب فرهنگی جای می گیرد.  بنابراین، قوم نگاری مشاهده و ثبت وقایع، آیین ها، نمایش ها، مراسم، مصنوعات، لطیفه ها و داستان هاست.  قوم نگار، تجربه های فرهنگی و عملکردها را به عنوان تابع عملکردهای بزرگتر- غیر از موارد آشکار- و دارای مفاهیم سمبلیک می بیند. این عملکردها و مفاهیم، خطوط برجسته ای هستند که فرهنگ را می آفرینند، منعکس می سازند و پایدار می کنند. قوم نگار، تجربه های یک فرهنگ را انعکاسی از فرهنگ گذشته، عملکردهای فرهنگ حاضر و جهت هایی برای تغییر فرهنگی و رشد می بیند.

شناسایی روش تحقیق قوم نگاری

برای مثال تجربه فرهنگی موسیقی Hip-hop در افسردگی روحانی افریقایی امریکایی و جاز (Jazz) ریشه دارد. Hip-hop مانند موسیقی های سنتی اولیه افریقایی امریکایی، اساساً بیان مخالفت با فرهنگ غالبی است که مردم افریقایی امریکایی را استثمار کرده و مورد ستم قرار می دهد.  محققان بسیاری، عملکردها و مفاهیم هویت فرهنگی hip-hop، تغییر فرهنگی و رشد را مورد کاوش قرار داده اند. برای مثال، یوثمن  استدلال می کند که گرایش جوانان سفید به موسیقی رپ و فرهنگ hip-hop با جنبه های نژاد پرستی، ارتباط نزدیک دارند، فرهنگ غالب در تضاد با گونه دیگر، به رپ می پردازد تا آن را تقلیل دهد.

نقش محقق در قوم نگاری چیست؟

انگاره اصلی روش قوم نگاری این است که شما باید تلاش کنید تا فرهنگ را از منظر اعضای آن فرهنگ درک کنید نه از مقایسه فرهنگ آن با فرهنگ خودتان یا از تحمیل تفسیر خودتان روی رفتارهای فرهنگی اجتناب کنید. شکل دادن صحیح چگونگی انعکاس و نشان دادن یک فرهنگ، کار مشکلی است.
روش قوم نگاری هدایت شده در اوایل قرن ۲۰، به دلیل فقدان حساسیت و توجه به مردم و فرهنگ های مشاهده شده، مورد انتقاد قرار گرفته است. بسیاری از تحقیقات قوم نگاری اخیر به دلیل غلو محقق در فرهنگ مورد مطالعه، مورد انتقاد قرار گرفته است.

قوم نگاری چگونه روی مفهوم متمرکز می شود؟

چالش قوم نگاری، مفهوم “دیدن” از منظر مطالعات فرهنگی است.

در قوم نگاری چه انجام می دهیم؟

  • قوم نگاری سنتی رفتن به دور دست ها برای پیمایش میدانی در برخی محل های فرهنگی غیربومی را در بر می گرفت. اما، قوم نگاری قرن ۲۱، محقق را به انجام تحقیق قوم نگاری در جوامع محلی فرا می خواند. قوم نگاری بر این اساس هدایت می شود که مردم کجا هستند و محقق باید پیمایش میدانی انجام دهد تا قضاوت مردم را در جریان رفتارهای درون محیط طبیعی، مشاهده نماید.
  • لول (Lull) خانواده ها را از طریق دیدن تلویزیون مورد تحقیق قرار داده است. محققان در خانه مشارکت کنندگان مستقر می شوند و در زندگی روزانه خانواده شریک می شوند: با آنها می خورند، کارها را انجام می دهند، بازی می کنند و تلویزیون می بینند. لول با استفاده از این مشاهدات، نتیجه می گیرد که استفاده مردم از تلویزیون تنها یک شکل انفعالی سرگرمی نیست بلکه به معنای تعامل بین افراد است که به عنوان عامل مهمی برای سرگرمی روابط بین فردی به کار می رود.

چگونه قوم نگاری را انجام می دهیم و هنگام انجام، چه شکلی می گیرد؟

  • قوم نگاری، فرآیند ایجاد یک نقشه فرهنگی از رفتار اجتماعی انسان است. قوم نگاری ممکن است توصیفی از آیین، مراسم، مناسک و فعالیتها و رفتار روزانه را شامل شود. قوم نگاری، شرح واقعه تجارب دیگران را با تفسیر محقق بیان می کند. قوم نگاری تنها معرفی مکتوب توصیف تجارب فرهنگی نیست، بلکه عملکردها و اهداف حوادث را تحلیل می نماید، و شرایطی را که تحت آن رفتارها یا تجارب خاص اتفاق می افتد را نیز شرح می دهد و فهم معنادارتر و عمیق تری از فرهنگ را بیان می نماید.
  • خروجی قوم نگاری به طور مختلف به عنوان «نقشه های فرهنگی رفتارهای اجتماعی انسان، ارائه مکتوب از فرهنگ، داستانهای فرهنگی یا عملکردهای فرهنگی» معرفی می شود. در حالیکه قوم نگاری سنتی به عنوان ارائه مکتوب یک فرهنگ تعریف می شود، اقدامات اخیرتر در فیلم های مستند نیز به عنوان تحقیق قوم نگاری، برچسب می خورند.

دیدگاه مسدود است.