مورد پژوهی و کاربردهای آن

 استیک (stake) “مورد”را به عنوان یک “چیز خاص پیچیده و در حال کار” توصیف می کندکه یک سیستم محدود است. “مورد، یک سیستم یکپارچه است. اجزاء ممکن است کارکرد خوبی نداشته باشد و اهداف ممکن است مبهم باشد، اما آن یک سیستم است. نمونه هایی از سیستم ها شامل یک سازمان، یک شرکت، گروه حامی پیشرفت یا گروهی از دانشجویان است. چندین نوع مورد پژوهی وجود دارد. مورد پژوهی جامع، شامل مقایسه چندین مورد مربوط می شود مانند مقایسه چند سازمان حقوقی. همچنین نمونه موردی روی یک فرد تمرکز می شود که مورد پژوهی بیوگرافی نامیده می شود یا روی یک حادثه متمرکز می شودو تحقیق رویداد بحرانی (Critical incident) نامیده می شود. مورد پژوهی از قوم نگاری (که بر فرهنگ تمرکز می کند) و از تحقیق پدیده شناسی (که بر یک پدیده تمرکز می کند)، متفاوت است.

مورد پژوهی و کاربردهای آن

نقش محقق در مورد پژوهی چیست؟

در مورد پژوهی بر مقایسه با دیگر روش های کیفی، نقش محقق کمتر به صورت خاصی تعریف می شود. گفتار و دیدگاه محقق از گفتار و دیدگاه منابع خبری، رایج تر است.

مورد پژوهی چگونه روی مفهوم متمرکز می شود؟

هدف مورد پژوهی درک ویژگی هایی است که یک سیستم محدود خاص را تعریف می کند و شاید وصف رویداد یا فرایندی باشد که در درون آن سیستم اتفاق می افتد.

مورد پژوهی را کجا انجام دهیم؟

مورد پژوهی گاه روی یک مکان و گاه از اسناد تاریخی انجام می شود. در هر صورت، محقق نیاز دارد که دلیل نمونه گیری برای مورد یا موردهای انتخاب شده برای تحلیل را تعریف نماید. منطق نمونه گیری بر اساس ماهیت سوال تحقیق، متفاوت است. گاه محقق نمونه هایی را انتخاب خواهد کرد که مشابه هستند و گاه او نمونه هایی را انتخاب می کند که تفاوت معیاری دارند. گاه محقق، موردها را بر اساس خصوصیت وگاه بر اساس معیار یگانگی انتخاب می کند.

چگونه مورد پژوهی انجام دهیم و هنگام انجام، آن چه مشکلی می گیرد؟

خروجی مورد پژوهی، توصیف و تفسیر مورد است. به ویژه تمرکز بر توصیف سابقه مورد است که مجموعه ای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی یا تاریخی است. علاوه بر توصیف، محقق، تحلیل موضوعات یا مباحث مهمی را که از بررسی مشخص گردیده، ارائه می دهد و ممکن است تفسیر یا پیشنهاداتی را نیز ارائه نماید.

دیدگاه مسدود است.