حرکت به سوی گسترش نهادهای مردمی

از گروه مدیریت شهری «هادرزفیلد» (Huddersfield) پرسیده شد که آیا ایشان در پی ایجاد مدیریت شهری مردم نهاد هستند؟ ایشان متفق‌القول پاسخ مثبتی دادند و هنگامی که از ایشان پرسیده شد که «چرا این امر برای شهر شما مهم است و حتی در اعمال و رفتار شهروندان نیز به چشم می‌آید؟» گفتند: «در شهر ما این جریان از کوچک‌ترین جزء جامعه یعنی خانواده‌ آغاز می‌گردد. در این شهر همه شهروندان محیط پیرامونی خویش را تحت نظارت داشته و در قبال سرنوشت و زندگی خویش و شهر خود  احساس مسئولیت می‌کنند. ما می‌توانیم آرزو‌های خود را عملی سازیم و می‌دانیم که این باور‌ها و آرزو‌ها به عنوان انگیزه‌ای قوی عمل کرده و ارتباطات و مشارکت شهروندی را موجب می‌گردد. پس اعتماد بین مردم و مسئولان تقویت گشته و مدیریت از سوی مردم انجام می گیرد».

حرکت به سوی گسترش نهادهای مردمی

از این گفتگوی ساده و کوتاه می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که سیستم مدیریت شهری «هادرزفیلد» به خوبی دریافته است که ممکن است فرآیندهای سازمانی، سیستم‌های اجرایی و سلسله مراتب اداری در بسیاری از اوقات باعث محو شدن اعتماد و مشارکت شهروندان گردد و همه این‌ها موانعی هستند که در این شهر بر حذف و اصلاح آنها تلاش و تأکید می‌شود. در این راستا شورای شهر «هادرزفیلد» برای آن‌که روح اعتماد و مشارکت را در شهر بدمد، زنجیره‌ای از تغییرات را که بایستی در فرهنگ سازمانی اتفاق بیفتد به صورت فهرستی مشخص سرلوحه تمام فعالیت‌های اداری شهر قرار داده اند. این فهرست به صورت جدولی مقایسه‌ای در زیر آمده است:

چارت فرهنگ سازمانی و تغییر به سوی اعتمادسازی در شهر «هادرزفیلد» (Landry, 2006)

کلید واژه

انتقال / تفویض / پیشرفت

تمرکز‌گرایی و تنزل

مشارکت

مشارکت و همکاری

انزوا و کناره گیری

دموکراسی

تأثیرگذار بودن

کنترل کامل

عدالت

توانمند سازی

رهبری متمرکز

آزادی

شهروند‌گرایی

اطلاعات مخفیانه

احترام به مشتری

کیفیت مداری

ارقام و تحلیل کمّی

فراتر از نوگرایی

تنوع و گوناگونی

یکسان سازی

روح نوآوری

خطر‌پذیری بالا

خطرپذیری پایین

اعتماد ورزی

مقصر ندانستن دیگران

مقصر دانستن دیگران

حقوق شهروندی

خلّاقیت

همنوایی با جمع

دیدگاه مسدود است.