مطالعات امکان سنجی طرحهای گردشگری

آمار می گوید روزانه حداقل ۵ میلیون مسافر در سراسر جهان پرواز می کنند و به دنبال بازارها و فرصت های تجاری تازه می گردند. شرکت ها و سازمان های گسترده و بی شماری با هزاران هزار پرسنل متخصص، دست اندر کار صنعت توریسم اند و هر روز چرخه های تازه ای برساز و کار بنیادین این صنعت افزوده می شود؛ از افزایش استانداردهای خدماتی و رفاهی گرفته تا تجهیزات الکترونیک برای گرفتن یک ویزای فوری و…

مطالعات امکان سنجی طرحهای گردشگری

در هر حال، همه کشورها به نوعی با این صنعت عظیم درآمدزا درگیرند و می کوشند تا از این بازار بیکران، سهمی برای خود دست و پا کنند، البته بعضی بیشتر و بعضی کمتر! اما در این میان، آنچه بیشتر نمود پیدا می کند، برنامه ریزی های صحیح برای استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع هر کشور در کنار مدیریت علمی و استفاده از پژوهش های صاحبان فن به عنوان گامی مؤثر و اساسی در جهت ارتقای توسعه کشوری است که به درستی از شرایط به وجود آمده، بهره برداری کرده و تنها به صادرات منابع خویش (خواه نفتی و معدنی و خواه غیرنفتی و کالایی) دلخوش نباشد. با توجه به این که در سراسر این کره پهناور خاکی، تمامی کشورها از شرایط یکسان درآمدزایی برخوردار نیستند، اما به وضوح برای جلب توجه و ورود گردشگر به کشورشان، از کوچکترین منابع  موجود، استفاده می کنند، منابعی همچون میراث‌فرهنگی، تفریحگاه های اختصاصی و مدرن و… ازاهمیت به سزایی برخوردار است.

فهرست زیر مواردی را نشان می دهد که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در راستای تهیه طرح های گردشگری کشور تهیه کرده و در اختیار مشاوران قرار می دهد. گرچه نقدهای بسیاری بر این فهرست و چیدمان آن وارد است اما می تواند به عنوان پایه ای برای آشنایی مشاوران، دانشجویان و یا کارفرمایان حوزه گردشگری مفید باشد:

     ۱ ۱ بررسی مقدمانی

                       ۱ ۱ ۱ بررسی اسناد فرادست

                       ۲ ۱ ۱ بررسی ضوابط و مقررات و قوانین مرتبط

                       ۳ ۱ ۱ تعیین محدوده مطالعات-مکان یابی وتدقیق منطقه نمونه گردشگری(ارایه گزینه های پیشنهادی)

                       ۴ ۱ ۱   تعیین اهداف کلی

           ۲ ۱ شناخت وضع موجود

                       ۱ ۲ ۱   پیشینه تاریخی منطقه

                      ۲ ۲ ۱   بررسیهای کلیات زمین شناسی و توپوگرافی ( زمین شناسی عمومی ، لایه بندی ، شیب تشکیل دهنده

                      لایه ها و گسلهای احتمالی موجود ، حساسیت سازندها به فرسایش )          

                      ۳ ۲ ۱ بررسیهای زیست محیطی ( مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ، طرحهای حفاظتی ،

                     کانونهای آلودگی ، نوع آلاینده ها و سایر

                      ۴ ۲ ۱ وضعیت اقلیمی

                                      ۱ – ۴ ۲ ۱ عوامل موثر بر اقلیم ( ماکرو و میکرو اقلیم )

                                     ۲ – ۴ ۲ ۱ عناصر اقلیمی ( دما بارندگی رطوبت تبخیر باد روزهای بارندگی )

                                     ۳ – ۴ ۲ ۱ تعیین نوع اقلیم

                      ۵ ۲ ۱ بررسی وضعیت منابع آبی ( سطحی و زیرزمینی )

                      ۶ ۲ ۱ پوشش گیاهی محدوده مطالعاتی با مقیاس مناسب

                      ۷ ۲ ۱ گونه های جانوری محدوده مطالعاتی

                      ۸ ۲ ۱ پهنه بندی مخاطرات طبیعی ( سیل ، زلزله ، مخاطرات طبیعی و … )

                     ۹ ۲ ۱ وضعیت مالکیت اراضی در محدوده مطالعاتی با کسب نظر و استعلام از دستگاههای اجرایی و جانمایی آن

                    بر روی نقشه و کروکی

                      ۱۰ ۲ ۱ نحوه دسترسی به منطقه  ( راه ، خدمات حمل و نقل و … )

                      ۱۱ ۲ ۱ بررسی امکانات زیربنایی و زیرساختی موجود ( راه برق آب گاز مخابرات فاضلاب و … )

                      ۱۲ ۲ ۱ ویژگیهای اجتماعی و جمعیتی در محدوده مطالعاتی

                                      ۱ – ۱۲ ۲ ۱ بررسی جمعیت و پراکندگی آن

                                     ۲- ۱۲ ۲ ۱ تحلیل فضایی پراکنش جمعیت

                                     ۳ – ۱۲ ۲ ۱ تحلیل شاخصهای جمعیتی ( نرخ باسوادی ( شهری و روستایی ) ( زن و مرد ) ( ساختار سنی و

                                    جنسی ، گروههای عمده سنی و جنسی ، تغییرات جمعیت ، مهاجرت و … )

                                     ۴ – ۱۲ ۲ ۱ جمعیت نزدیکترین مرکز جمعیتی متناسب با محدوده مطالعاتی و ویژگیهای جمعیتی آن

                                                        ۱ -۴ – ۱۲ ۲ ۱ میزان جمعیت شهری و روستایی

                                                        ۲ -۴ – ۱۲ ۲ ۱ نرخ رشد جمعیت

                      ۱۳ ۲ ۱ ویژگیهای فرهنگی محدوده مطالعاتی

                                      ۱ – ۱۳ ۲ ۱ گویش

                                     ۲ – ۱۳ ۲ ۱ پوشش محلی

                                      ۳ – ۱۳ ۲ ۱مراسم

                                      ۴ – ۱۳ ۲ ۱ سنتها و آیین ها

                                      ۵ – ۱۳ ۲ ۱ ساختار قومی ، فرهنگی و مذهبی

                                      ۶ – ۱۳ ۲ ۱ صنایع دستی موجود در محدوده مطالعاتی و اشتغال ناشی از آن

                      ۱۴ ۲ ۱ ویژگیهای اقتصادی محدوده مطالعاتی

                                      ۱ – ۱۴ ۲ ۱ اشتغال در محدوده مطالعاتی

                                      ۲ – ۱۴ ۲ ویژگیهای بخشهای اقتصادی ( کشاورزی ، صنعت و خدمات ) در محدوده مطالعاتی

                                      ۳ – ۱۴ ۲ الگوی معیشت محدوده مطالعاتی محل ایجاد منطقه نمونه

                                      ۴ – ۱۴ ۲ اشتغال و بیکاری در محدوده مطالعاتی محل ایجاد منطقه نمونه

                      ۱۵ ۲ ۱ اقتصاد گردشگری منطقه در وضعیت موجود و آینده

                                      ۱ – ۱۵ ۲ ۱ بررسی دوره های زمانی یا فصول گردشگری

                                      ۲ – ۱۵ ۲ ۱ خصوصیات و ویژگیهای ساختار اقتصادی گردشگران و منطقه

                                      ۳ – ۱۵ ۲ ۱ بررسی نیازها و کمبودهای گردشگران

                                      ۴ – ۱۵ ۲ ۱ نظرنهادهاوارگانهای ذیربط (درموردارائه خدمات،نحوه واگذاری زمین،مسائل زیست محیطی وغیره )

                                      ۵ – ۱۵ ۲ ۱ نحوه همکاری و مشارکت مردم محلی در ارتباط با منطقه نمونه گردشگری

                                      ۶ – ۱۵ ۲ ۱ بررسی وضعیت سرمایه گذاریهای انجام شده و یا در دست انجام

                                                        ۱ -۶ – ۱۵ ۲ ۱ در زمینه زیرساختها تا ورودی منطقه

                                                        ۲ -۶ – ۱۵ ۲ ۱ در محدوده منطقه

جمع بندی فصل اول

فصل دوم بررسی ظرفیتهای موجود گردشگری منطقه

           ۱ ۲ انواع جاذبه های گردشگری منطقه بر اساس مدل WTO ( سازمان جهانی جهانگردی )

                        ۱ ۱ ۲ جاذبه های طبیعی منطقه (دریاچه طبیعی،رودخانه،چشمه،آبشار،جنگل،مرتع،قله ها ، صخره دره ها ، کویر و … )

                       ۲ ۱ ۲ جاذبه های انسان ساخت منطقه ( ورزشی ، تفریحگاه ، سد ، مراکز آب درماانی و …  )

                       ۳ ۱ ۲ جاذبه های فرهنگی و تاریخی منطقه

           ۲ ۲ تاسیسات و تجهیزات گردشگری

                        ۱ ۲ ۲ اقامتگاهها و واحدهای پذیرایی در محدوده مطالعاتی

                       ۲ ۲ ۲ سایر خدمات گردشگری مرتبط در محدوده مطالعاتی

جمع بندی فصل دوم 

فصل سوم تلفیق فصول قبل در قالب تهدیدها ، فرصتها ، نقاط قوت و ضعف بر اساس ماتریس SWOT و ارائه راهبردها و سیاستها

جمع بندی فصل سوم

فصل چهارم اهداف ، راهبردها و برنامه های توسعه :

          ۱ ۴ برنامه توسعه گردشگری منطقه

                       ۱ ۱ ۴ ارائه رویکرد در تعریف منطقه و برنامه های کلی گردشگری

                       ۲ ۱ ۴ برآوردجمعیت مخاطب موجودوآینده به لحاظ تقاضاوپیش بینی میزان ارائه خدمات موجودوآینده درمنطقه از

                        لحاظ عرضه

                       ۳ ۱ ۴ تعیین مقیاس منطقه  .

                       ۴ ۱ ۴ طرحها و پروژه های پیشنهادی جهت اجرا ( مشخصات کلی )

                       ۵ ۱ ۴ برآورد میزان هزینه فایده کل پروژه در سنوات موجود و آینده و محاسبه شاخصهای کلی اقتصادی در منطقه

                       ۶ ۱ ۴ برآورد اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای طرحها و پروژه ها و زیرساختهای موردنیاز تا ورودی منطقه ( آب برق

                        گاز مخابرات )

                       ۷ ۱ ۴ ارائه گزارش انطباق زیست محیطی

                       ۸ ۱ ۴ ارائه گزارش انطباق اجتماعی .

نقشه ها و ضمایم ( ارائه نقشه ها در محیط GIS الزامی است ) :

۱ نقشه موقعیت سیاسی منطقه 

          ۱ ۱ موقعیت منطقه  در شهرستان در مقیاس ۰۰۰ ۲۰۰ / ۱

          ۲ ۱ موقعیت منطقه  در استان در مقیاس ۰۰۰ ۴۰۰ / ۱

          ۳ ۱ موقعیت منطقه  در کشور در مقیاس ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲ / ۱

۲ نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی در مقیاس  ۲۵۰۰۰ / ۱ یا ۵۰۰۰۰ / ۱

۳ نقشه راهها در ارتباط با منطقه  در محدوده مطالعاتی بر حسب نوع راه ۰۰۰ ۵۰۰ / ۱

          ۱ ۳ نقشه راههای موجود و تحت مطالعه در ارتباط با منطقه در محدوده مورد نظر

          ۲ ۳ نقشه راههای دسترسی ورودی و خروجی به منطقه

۴ نقشه پوشش گیاهی محدوده مطالعاتی در مقیاس ۲۵۰۰۰ / ۱ یا ۵۰۰۰۰ / ۱

۶ نقشه توپوگرافی و عوارض طبیعی در مقیاس  ۲۵۰۰۰ / ۱ یا ۵۰۰۰۰ / ۱

۷ نقشه کابری اراضی در محدوده مطالعاتی در مقیاس ۰۰۰ ۱۰۰ / ۱

۸ نقشه زیرساختهای موجود و پیشنهادی محدوده مطالعاتی در مقیاس ۰۰۰ ۲۵ / ۱ یا ۰۰۰ ۵۰ / ۱

۹ نقشه مالکیت اراضی در محدوده مطالعاتی در مقیاس ۰۰۰ ۲۵ / ۱ یا ۰۰۰ ۵۰ / ۱

۱۰ تهیه بروشورهای سرمایه گذاری منطقه در چارچوب پیوست

3 دیدگاه

  1. سپاس، حقیقتا مورد نیاز بود

  2. کاربرد اینا در چه رشته ایه و کی تهیه کننده هست؟

  3. کارشناس مشاور

    شهرسازی، معماری و هر رشته دیگری که با طرح های توجیهی شهری و روستایی سر و کار دارد.

دیدگاه بسته شده است