آشنایی با روش تحقیق کیفی و انواع آن

انواع روش تحقیق کیفی در پنج مورد تفاوت دارند:

 1. کانون: ما مفهوم را کجا جستجو می کنیم؟ آیا مفهوم در رفتار منعکس می شود؟ یا در شناخت، یا در سیستم ها و اقدامات یک فرهنگ؟
 2. نقش محقق: چه کسی مفهوم را گزارش می کند؟ آیا مفهوم ارائه شده، همان مفهوم مدنظرمشارکت کنندگان در تحقیق است؟ یا تفسیر محقق؟ یا ترکیب این دو؟
 3. مفهوم: چه مفاهیمی کشف می شود؟ مفهوم تجربه فرهنگی؟ مفهوم تجارب روزانه؟ مفهوم یک فیلم یا سخنرانی؟
 4. موقعیت: تحقیق در کجا انجام شده است؟ آیا کسی قبلاً در این زمینه کار کرده است؟
 5. محصول نهایی: آیا خروجی تحقیق توصیفی است، پیشنهادی است یک تفسیر است یا یک ارزیابی برنامه است؟

و سئوالات اصلی مطرح در آن عبارتند از:

 1. هدف نهایی چیست؟ واحد تحلیل چیست؟ چه کسی تفسیر می کند؟ کجا مفهوم را جستجو می کنیم؟
 2. نقشه فرهنگی جامعه تعادل محقق و مشارکت کننده فرهنگ قوم نگاری
 3. ماهیت پدیده افراد و گروهها همکاری محققان آزمایش پدیده پدیده شناسی
 4. توصیف و تفسیر مورد سازمان، گروه، افراد یا رویدادی بحرانی محقق ویژگی های سیستم محدود و مشخص موردپژوهی
 5. تفسیر متن ها یا محاوره محقق زبان و سمبل ها تحلیل متنی
 6. ارزیابی/ حل مسأله افراد، گروه یا سازمان همکاری مشارکت کنندگان و محقق تجربه بنا شده با برنامه تحقیق کاربردی

پنج روش مختلف روشهای کیفی

آشنایی با روش تحقیق کیفی و انواع آن

مقایسه ویژگی های تحقیق کیفی

مقایسه روشهای تحقیق کیفی

منابع:

 • عباس زاده، غلامرضا: پژوهش کیفی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۱

دیدگاه مسدود است.